lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1958

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Cải Tiến Dân Sinh

Cải tiến dân sinh

Giá tiền 0đ50-xanh lá cây; 1đ00-tím thẫm; 2đ00-xanh nước biển; 10đ00-đỏ tươi. Họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 0đ50-1 triệu , 1đ00-1 triệu, 2đ00-1 triệu, 10đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 07/07/1958. Đề tài: Hai nông dân, một đang đốn cây, một đang cúi ôm đống cỏ, dọn dẹp sạch sẽ; xa xa, một người đang lái máy xe ủi đất, dưới chân núi có những căn nhà hợp vệ-sinh. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu Kỷ-Niệm tại các Bưu-Cục toàn quốc.

2/ Tết Nhi-Đồng

Tết nhi đồng Việt Nam

Giá tiền 0đ30-vàng; 0đ50-hồng; 2đ00-đỏ; 3đ00-xanh lá cây, xanh nước biển; 4đ00-xanh lá cây, vàng. Họa sĩ Vũ-Thị-Ngà vẽ. Do nhà in Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 0đ30-1 triệu , 0đ50-3 triệu, 2đ00-4 triệu, 3đ00-2 triệu, 4đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 27/09/1958 nhân dịp Tết Trung-Thu và ngày Nhi-Đồng Quốc-Tế. Đề tài: Một thiếu nhi cầm chiếc lồng đèn dưới ánh trăng Thu. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên có hình" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu Kỷ-Niệm tại các Bưu-Cục toàn quốc.

3/Đề-Cao Nhân-Vị

Đề cao nhân vị

Giá tiền 1đ00-nâu đỏ; 2đ00-xanh lá cây, xanh dương; 4đ00-đỏ thẳm; 5đ00-tím nâu. Họa sĩ Vĩnh-Phôi vẽ. Do nhà in Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 1đ00-1 triệu , 2đ00-1 triệu, 4đ00-1 triệu, 5đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 26/10/1958 nhân dịp "Kỷ-niệm Đệ-tam chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam. Đề tài: Hai cành lá, hai bàn tay trắng nâng một đầu người, tượng trưng sự đề-cao nhân-vị. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm "Đệ tam Chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam" tại các Bưu-Cục toàn quốc.

4/ Khánh-Thành Trụ-Sở  Văn-Hóa Liên-Hiệp-Quốc (UNESCO) Tại Paris

Unesco

Loại tem Kỷ-niệm (Sưu-tập đề-tài)* Giá tiền 0đ50-xanh nước biển; 2đ00-đỏ; 3đ00-vàng, đỏ; 6đ00-tím. Họa sĩ Nguyễn-Chí-Hùng vẽ. Do nhà in Đại-lộ Brune Paris. Số lượng in: 0đ50-1 triệu , 2đ00-1 triệu, 3đ00-1 triệu, 6đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 03/11/1958 nhân dịp khánh thành Trụ-Sở Văn-Hóa Liên-Hiệp-Quốc tại Paris. Đề tài: Hình Trụ-sở Côquan giáo-dục, Khoa-Học và Văn-Hóa Liên-Hiệp-Quốc (Unesco), tại Place Fontenoy Paris góc trái tem hình hai cành lá, tòa nhà và chữ UNESCO, huy-hiệu của Tổ-chức. Nhật ấn: Nhật-ấn "Ngày đầu tiên có hình" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn. * Các nhà sưu-tập bưu-hoa quốc-tế phân-loại tem thơ có thể sưu tập theo đề tài (collection thématique), như loại Unesco, Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-quyền, Diệt trừ sốt rét. Năm thế giới giúp người tỵ nạn, Bảo vệ Đền đài Nubie v.v…những loại tem này, do Tổ-Chức Văn-Hóa Liên-Hiệp-Quốc cổ võ và một số quốc-gia phát hành.

5/Đệ Thập Chu-Niên Tuyên Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền (1948-1958)

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Humain right

Giá tiền 0đ50-xanh nước biển; 1đ00-đỏ nâu; 2đ00-xanh lá cây; 6đ00-tím. Họa sĩ Nguyễn-Văn-Triền vẽ. Do nhà in Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 0đ50-500 ngàn , 1đ00-500 ngàn, 2đ00-500 ngàn, 6đ00-500 ngàn. Phát hành: ngày 10/12/1958 nhân dịp "Kỷ-niệm Đệ-thập chu-niên Tuyên-ngôn Quốc-tế Nhân-quyền". Đề tài: Hai tay cầm bó đuốc, chính giữa huy-hiệu Liên-Hiệp-Quốc, chiếc xiềng cột hai cánh tay bị đứt, tượng-trưng xiềng xích nô lệ bị đập tan và nhân quyền được công-bố. Nhật ấn: Nhật-ấn "Ngày đầu tiên có hình" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

6/ Nhà Thờ Phú-Cam Huế

nhà thờ phú cam, huế, festival

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site