lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1952

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Hàng không Bưu chính Việt Nam độc lập

tem thư việt nam

Ngày 08/03/1952 phát hành bộ tem Hàng không Bưu chính Việt Nam độc lập (gồm 02 loại Việt Nam tung cánh và 01 loại Việt Nam tung bay khắp bốn phương trời).

2/ Tem phạt Con Lân

tem thư việt nam

Được phát hành ngày 16/06/1952 gồm 6 loại.

3/Hoàng hậu Nam Phương Và Hồng Thập Tự Việt Nam (*)

tem việt nam

Đặc tính: Loại tem kỷ niệm. Giá tiền 30C-tím vàng nâu, 50C-thiên thanh vàng nâu, 1$50-xanh vàng nâu. Ảnh chụp Cựu hoàng hậu Nam Phương do nhà Hélio-Vaugirard Paris thực hiện. Số lượng in: 30C-1triệu, 50C- 1 triệu, 1$50-2 triệu. Phát hành ngày 15/08/1952. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: Nhật ấn kỷ niệm ngày phát hành đầu tiên

(*)Đặc tính: Loại tem có phụ-thu (Surtaxe)

Ảnh chụp Cựu hoàng hậu Nam Phương bên phải là dấu hiệu Hồng-Thập-Tự do nhà Hélio-Vaugirard Paris thực hiện. Giá tiền 1$50+0$50-thiên thanh vàng nâu; 1$50- bưu dụng, 0đ50- phụ giúp Hồng-Thập-Tự. Phát hành ngày 10/11/1952 nhân dịp Lễ Vạn-Thọ Nhâm-Thìn Tứ tuần Đại-Khánh Cựu hoàng Bảo-Đại. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955.

4/ Liên-Hiệp Viễn-Thông Quốc-Tế

tem việt nam

Đặc tính: Loại tem kỷ niệm. Giá tiền 1$00-xanh da trời và xanh lá cây. Do nhà Thomas de la Rue Londres thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 30C-1triệu, 50C- 1 triệu, 1$50-2 triệu. Phát hành ngày 24/08/1952 nhân kỷ niệm Việt-Nam gia-nhập  Liên-Hiệp Viễn-Thông Quốc-Tế. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: a) Nhật ấn thường; b) Dấu kỷ-niệm ngày Việt-Nam gia-nhập Liên-Hiệp Viễn-Thông quốc-tế bằng Việt-ngữ và Pháp-ngữ tại các Bưu-cục Hà-Nội và Sài Gòn. Đề tài vẽ trái đất, một tia sáng, tượng-trưng cho ngành Viển-Thông quốc-tế. Trên đề Pháp-ngữ: 1er Anniversaire UIT (Kỷ niệm đệ-nhất chu niên gia-nhập Liên-Hiệp Viễn-Thông quốc-tế).

5/ Liên-Hiệp Bưu-Chính Quốc-Tế

tem việt nam

Đặc tính: Loại tem kỷ niệm. Giá tiền 5$00-xanh thẫm. Do nhà Thomas de la Rue Londres thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 5$00-1 triệu. Phát hành ngày 12/09/1952 nhân dịp kỷ niệm ngày Việt-Nam gia-nhập  Liên-Hiệp Bưu-Chính Quốc-Tế. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: a) Nhật ấn thường; b) Dấu kỷ-niệm ngày Việt-Nam gia-nhập Liên-Hiệp Bưu-Chính quốc-tế bằng Việt-ngữ và Pháp-ngữ tại các Bưu-cục Hà-Nội, Hải-Phòng và Sài Gòn. Đề tài vẽ góc trái tem, Đài Kỷ-niệm Liên-Hiệp Bưu-Chính Quốc-Tế hình trái đất, năm người cùng nắm lấy tay nhau, tượng trưng năm châu đoàn kết trao đổi thư tín. Đài này do Nhà điêu khắc Pháp René de Schénasseau thực-hiện và dựng trước Trụ-sở Liên-Hiệp Bưu-Chính Quốc-Tế tại Berne, thủ-đô Thụy-Sĩ. Phía dưới bên phải, phong cảnh một làng duyên-hải Việt-Nam.

6/ Hồng-Thập-Tự Việt-Nam

7/ Vạn Thọ Nhâm Thìn 

Vạn Thọ Nhâm Thìn - Văn Miếu

Đặc tính: Loại tem kỷ niệm. Kiểu1$50-nâu tím. Ảnh chụp Cựu-hoàng Bảo Đại  (bên phải) và Văn-Miếu Hà-Nội (bên trái) do nhà Thomas de la Rue Paris thực hiện. Số lượng in: 1$50- 1 triệu. Phát hành ngày 10/11/1952 nhân dịp Lễ Vạn-Thọ Nhâm-Thìn,. Đề tài: Bên phải chân dung Cựu-Hoàng Bảo-Đại, bên trái 2/3 tem chụp hình Khuê-văn-Các tại Văn-Miếu Hà-Nội. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: Nhật ấn kỷ niệm "Tứ-Tuần Đại-Khánh" bằng Việt ngữ và Pháp ngữ tại các Bưu-Cục Hà-Nội, Hải-Phòng và Sài Gòn, tại Chánh-Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn xử dụng nhật-ấn Sài Gòn Philatélie (Sài Gòn Bưu-Hoa).

7/ Thương-Binh Việt-Nam

Giúp thương binh

Đặc tính: Loại tem có  phụ thu. Kiểu1đ70+3đ30-nâu thẫm; 3đ30-bưu dụng, 1đ70-giúp Quỹ Cứu-Trợ Thương-Binh. Ảnh vẽ Lá quốc-kỳ và ba thanh-kiếm tượng trưng sức mạnh của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa (qua ba quân chủng Hải, Lục và Không-quân). Do nhà Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 500 ngàn. Phát hành ngày 21/12/1952 nhân dịp Ngày Thương-Binh toàn-quốc. Dấu kỷ niệm: Nhật ấn kỷ niệm "21/12/1952" Ngày "Thương-Binh" bằng Việt ngữ và Pháp ngữ tại các Bưu-Cục Hà-Nội, Hải-Phòng và Sài Gòn

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site