lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1957

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Cao-Nguyên

Cao nguyên Trung phần

Giá tiền 0đ20-xanh lợt; 0đ30-xanh lợt, hồng lợt; 0đ90-xanh lá cây nâu ; 2đ00-xanh lá cây, xanh da trời; 3đ00-tím nâu. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Số lượng in: 0đ20-2 triệu, 0đ30-2 triệu, 0đ90-1 triệu, 2đ00-8 triệu, 3đ00-2 triệu. Phát hành: ngày 07/07/1957. Khai-mạc Quốc-hội lập-pháp đầu-tiên của Đệ Nhất Cộng-Hòa. Thu hồi ngày 31/12/1963 do Nghị-Định số 63/248/NĐ/CC ngày 23/12/1963 của Bộ Công-Chánh Giao-Thông và Bưu-Điện. Đề tài và ảnh chụp: Ảnh chụp hai phong cảnh miền Cao -Nguyên Việt-Nam. Kiểu A:- Một đoàn voi của đồng bào Thượng (0đ50 và 0đ30); Kiểu B:- Một nhà sàn của đồng bào Thượng (0đ90-2đ00 và 3đ00). Dấu kỷ niệm: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm tại các Bưu-cục toàn quốc.

2/ Hội-Nghị Kế-Hoạch Colombo

Kế hoạch Colombo

Giá tiền 0đ20-tím; 0đ40-xanh lá cây, vàng; 0đ50-hường; 2đ00-xanh nước biển; 3đ00-xanh lá cây, xanh nước biển.. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Số lượng in: 0đ20-1 triệu 2, 0đ40-500 ngàn, 0đ50-500 ngàn, 2đ00-500 ngàn, 3đ00-500 ngàn. Phát hành: ngày 21/10/1957. Khai-mạc Quốc-hội lập-pháp đầu-tiên của Đệ Nhất Cộng-Hòa. Đề tài và ảnh chụp: Hình vẽ tượng trưng kế-hoạch viện-trợ kinh-tế và chuyên-viên: một chiếc tàu lớn đang trục những dụng cụ trên hải-cảng. Ở bến cảng Sài Gòn với chiếc thùng viện trợ có huy hiệu Kế-hoạch Colombo, hai bông lúa, tượng trưng sự no ấm; bánh xe tượng trưng kỹ-thuật, bó đuốc với dòng Anh-ngữ "Planning For Prosperity" (Kế-hoạch giúp thịnh vượng). Xa xa, một vài nhà máy và những chiếc thuyền ngư phủ. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu "Hoan-Nghênh Hội-Nghị" tại Bưu-Cục Sài Gòn và Hội-trường Diên-Hồng; c) Nhật-ấn có hình đóng trên các thư tín của phái đoàn 21 quốc-gia, tại Hội-trường Diên-Hồng, nơi họp Hội-Nghị.

3/ Quốc-Hội Việt-Nam

Quốc hội Việt Nam

Giá tiền 0đ50-xanh lá cây, da cam; 0đ80-xanh dương, hồng; 1đ00-xanh lá cây, hồng; 4đ00-vàng đỏ; 5đ00-xanh dương, vàng; 10đ00-nước biển, đỏ. Do nhà in Gieseeke and Devrient tại Munich (Tây-Đức)  thực hiện. Số lượng in: 0đ50-4 triệu 2, 0đ80-2 triệu, 1đ00-5 triệu, 4đ00-2 triệu, 5đ00-1 triệu, 10đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 26/10/1957 nhân dịp kỷ-niệm Đệ nhị Chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam. Đề tài: Dựa theo một bức ảnh do Văn-Phòng Quốc-Hội của Đệ-Nhất Cộng-Hòa. Nội dung bản-đồ Việt-Nam, bản Hiến-Pháp, bàn tay cầm bó đuốc, tượng trưng Quốc-Hội Việt-Nam Cộng-Hòa. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu "Kỷ-Niệm Đệ-Nhị Chu-Niên Cộng-Hòa Việt-Nam" tại các Bưu-Cục toàn quốc; c) Nhật-ấn có hình đóng trên các thư tín của phái đoàn 21 quốc-gia, tại Hội-trường Diên-Hồng, nơi họp Hội-Nghị. Ngày thu hồi: 31/03/1964 do Nghị-Định số 64/025/ND/CC 23/01/1964 của Bộ Giao-Thông Công-Chánh và Bưu-Điện.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site