lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1969

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Phụ nữ Việt nam

Phụ nữ Việt nam

Ngày 23/03/1969 phát hành bộ tem Phụ nữ Việt nam gồm 04 loại.

2/ Chiến dịch chiêu hồi

Chiến dịch chiêu hồi

Ngày 01/06/1969 phát hành bộ tem Chiến dịch chiêu hồi gồm 02 loại.

3/ Dân chủ và pháp trị

Dân chủ và pháp trị

Ngày 09/06/1969 phát hành bộ tem Dân chủ và pháp trị gồm 02 loại.

4/ Bưu cục lưu động đầu tiên

Bưu chục lưu động đầu tiên, tem viet nam, vietnam

Ngày 10/07/1969 phát hành bộ tem Bưu chục lưu động đầu tiên gồm 04 loại.

5/ Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam

tem thư việt nam, tem thơ việt nam

Ngày 29/08/1969 phát hành bộ tem Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam. Bộ tem có 3 loại giá từ 1đ, 6đ cho đến 50đ. Dân tộc Việt Nam có đến 100 bộ tộc khác nhau, trên đây chỉ là tiêu biểu mà thôi.

6/ Tổng động viên

Tổng động viên

Ngày 20/09/1969 phát hành bộ tem Tổng động viên gồm 04 loại.

7/ Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế

Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế

Ngày 29/10/1969 phát hành bộ tem Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế gồm 02 loại.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Phong Bì Ngày Đầu Tiên (sưu tầm từ Internet) :

tem việt nam, tem viet nam, chiến dịch chiêu hồi

tem việt nam, tem viet nam, chiến dịch chiêu hồi

tem việt nam, tem viet nam, chiến dịch chiêu hồi


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site