lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Hoàng Kiều, Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn, Tài Đỗ là những kẻ phá hoại, gây rối cộng đồng chống cộng ở Nam California và làm lợi cho bạo quyền Việt cộng

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoang-kieu_bui-phat_pknhon_tai-do_pha-hoai-gay-roi-cong-dong-chong-cong-namcali.html

Từ ngày Hoàng Kiều, Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn, Tài Đỗ xuất hiện trong sinh hoạt cộng đồng chống cộng ở Nam California Hoa Kỳ, những người này luôn là nguyên nhân tất cả sự xáo trộn của cộng đồng từ nhiều năm qua, dưới đây là những bằng chứng cụ thể được sưu tập, tổng hợp để gởi đến dư luận, cộng đồng khắp nơi về thành tích không tốt đẹp của những người nêu ở trên.

Hãy tích cực loại trừ băng đảng Hoàng Kiều, Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn và Tài Đỗ ra khỏi cộng đồng chống cộng của chúng ta. 

Đồng thời hãy cực lực phản đối tên trọc phú Hoàng Kiều đã hỗn láo kêu gọi «chống người chống cộng». 

Hội Sử-học Việt-Nam ngày 27 tháng 7 năm 2019 

- Luật sư Nguyễn Quốc Lân: Phát Bùi – Bùi Đẹp những kẻ mượn áo lính bôi bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa https://www.youtube.com/watch?v=eYueUv0rtu4 ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/lsnql_phat-bui_bui-dep-mac-ao-linh-boi-bac-qlvnch.html

- Chris Phan: "Chúc Ô Hoàng Kiều 'Sống Cho Ra... Người'... "

https://www.youtube.com/watch?v=yLluEdd3EFU 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/cphan_chuc-ong-hoang-kieu.html

- Ngô Đình Lượng: Đã nạp đơn đòi bãi nhiệm NV Phát Bùi

https://www.youtube.com/watch?v=BBx-tR3gxdI 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ndl_da-nop-don-de-bai-nhiem-bui-phat.html

***

- Thư gởi đến các diễn đàn 08082019

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-goi-cac-dien-dan-08082019.html

- Lê Văn Kim : Tôi phải lên tiếng

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/lvk_toi-phai-len-tieng.html

- Hội Thảo Cộng Đồng về hiện trạng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện tại ở miền Nam Cali - ngày 9 tháng 8 năm 2019 (10g sáng)

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoi-thao-cong-dong-qlvnch-9-8-19.html

- Ngô Kỷ: Đồng hương có nguyện vọng cải táng ông Lý Tống sang nghĩa trang quân đội

https://www.youtube.com/watch?v=hY6PIcuwz2o&feature=youtu.be 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoang-kieu_bui-phat_pknhon_tai-do_pha-hoai-gay-roi-cong-dong-chong-cong-namcali.html

***

- Nhân sĩ cộng đồng : Các cựu quân nhân VNCH lên án trọc phú ăn nói ....Mất dậy

https://www.youtube.com/watch?v=PmYpRnI3IjQ ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/cuu-quan-nhan-vnch-len-an-troc-phu-an-noi-mat-day.html

- Gởi Bùi Đẹp / Nguyễn Văn Ức, Cù Thái Hòa http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/goi-bui-dep-nguyen-van-uc-thai-hoa.html

- BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU: Việt cộng ngang nhiên http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bpdva_viet-cong-ngang-nhien.html

- BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU: Suy tư này không nói với những thằng ngu, hèn và vô giáo dụchttp://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/suy-tu-nay-khong-noi-voi-nhung-thang-ngu.html

- Thư gửi anh Nguyễn Văn Ức – Cao Minh Út http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoang-kieu-va-ngoi-mo-hoang-cua-ly-tong.html

- Vietstar Media: Tỷ phú Hoàng Kiều và ngôi mộ hoang Lý Tống (part 1, 2)

Chris Phan

Published on Aug 2, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=wEbonr-ZXx4; https://www.youtube.com/watch?v=B5xfpQMSTYo; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoang-kieu-va-ngoi-mo-hoang-cua-ly-tong.html

- Ngô Kỷ và Chris Phan: Tiếp Tục Lên Án TP Hoàng Kiều...VIET YOUTH MEDIA DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ Published on Aug 2, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=X3EjpaYrRoA ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tiep-tuc-len-an-tp-hoang-kieu.html

- Lên án TP Hoàng Kiều và "Tập Thể Cựu Chiến Sĩ"...VIET YOUTH MEDIA DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ Published on Jul 13, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=F4BjKfy9hic ;

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/len-an-hoang-kieu_tap-the-cuu-chien-si.html

- Thư Bằng Phong Đặng Văn Âu gửi Chủ Tịch Phan Kỳ Nhơn https://vietmynewspaper.com/2019/07/31/thu-bang-phong-dang-van-au-gui-chu-tich-phan-ky-nhon/; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bpdva_thu-goi-ct-phan-ky-nhon.html

- Thư chống đối Hoàng Kiềuhttp://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-chong-doi-hoang-kieu.html

- Hoàng Kiều, Tài Đỗ, Bùi Phát là tay sai của Việt cộng http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoang-kieu-bui-phat-tai-do-tay-sai-viet-cong.html

- Cảnh báo Cư Dân Westminster về Thâu Thập Chữ Ký Trái Phép http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/canh-bao-dan-westminster-viec-thu-thap-chu-ky-trai-phap-luat.html

- Vietstar Media: Vì đâu từ một tên chuyên "chơi gái" Tỷ phú Hoàng Kiều nhảy qua lãnh vực chính trị? https://www.youtube.com/watch?v=uJRnUCoo1Kw; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vstar_vi-sao-hkieu-nhay-qua-chinh-tri.html

- Tiếp tục đấu tố TP Hoàng Kiều – Yêu cầu cải táng Lý Tống https://youtu.be/fCX5ydS3r4U ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tiep-tuc-dau-to-hkieu_yeu-cau-cai-tang-ly-tong.html

- Vietstar Media: Nghi án "Tỷ phú Hoàng Kiều được Việt cộng gài vào phá nát cộng đồng tị nạn hải ngoại" ? https://www.youtube.com/watch?v=mVMgIy4anmw ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vstar_nghi-an-hkieu-duoc-vc-gai-vao-cong-dong.html

- Vietstar Media: Nghi án "Tỷ phú Hoàng Kiều đầu độc Hòa thượng Thích Quảng Thanh... chết vì thuốc" ?? https://www.youtube.com/watch?v=CFtYhoUgymo; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vstar_nghi-an-hkieu-duoc-vc-gai-vao-cong-dong.html

- Vietstar Media: Nghi án «thuốc của Hoàng Kiều đã làm chết Hòa thượng Thích Quảng Thanh & Nhạc sĩ Hoàng Thi Thao"? https://www.youtube.com/watch?v=67gs1p51ZjQ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vstar_nghi-an-hkieu-dau-doc-giet-ht-tquang-thanh_hthi-thao.html

- Nhân sĩ cộng đồng: Liên Ủy Ban chống Cộng sản và Tay sai hay...chống người chống cộng

https://www.youtube.com/watch?v=BZ2D0n5JrRc; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_lien-uy-ban-ccs_tay-sai-chong-nguoi-chong-cong.html

- Vietstar Media: Luật sư Nguyễn Quốc Lân điểm mặt nghị viên Phát Bùi "dại dột, nguy hiểm" https://www.youtube.com/watch?v=b1eeT9hwJo0 ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstarmedia_phat-bui-dai-dot-nguy-hiem.html

- Vietstar Media: "Nghị viên Westminster-Tài Đỗ đã lộ diện là một tên cộng sản nằm vùng" ? https://www.youtube.com/watch?v=yVMEPro5QL0; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstarmedia_tai-do-lo-dien-la-vc-nam-vung.html

- Vietstar Media: Thực hư "Westminster city chính thức đổi tên thành Hồ chí Minh city" (?) https://www.youtube.com/watch?v=EkI5ljSXqpw ; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstarmedia_thuc-hu-viec-doi-ten-westminster-sang-thanh-ho.html

- Luật sư Nguyễn Quốc Lân: Tán Thành Sáng Kiến Đoàn Kết Cộng Đồng Của Hội Đồng Liên Tôn http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ls-nqlan-tan-thanh-sang-kien-cua-hdlt.html

- Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Chí Nguyễn nói về sự phát triển ở thủ đô chống cộng https://www.youtube.com/watch?v=QneO7LrXe1E; http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/pt_tri-ta_chi-nguyen-noi-ve-phat-trien-o-thu-do-chong-cong.html

- Trà đàm: "Bố già" Trần Thái Văn nói về những "đấm đá" hiện nay tại Thành phố Westminster http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bg-tran-thai-van-noi-ve-westminster.html

- Nghị Quyết của Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ phản đối hành vi đổi tên Thành Phố Westminster thành TP Hồ Chí Minh của Nghị Viên Tài Đỗhttp://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/kimberly-phan-doi-tai-do.html

- Ngô Kỷ và Mỹ Linh hội luận việc Thị Trưởng Tạ Đức Trí trao Bằng Khen Ngô Thanh Vân http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ngo-ky_my-linh-hoi-luan-ve-tt-ta-duc-tri.html

- Thị Trưởng Tạ Đức Trí thắng lớn, Nghị viên Tài Đỗ, Việt gian Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn thua http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thi-truong-ta-duc-tri-thang_tai-do_bui-phat_pkynhon-thua.html

- Vietstar Media: Động-lực nào thúc-đẩy nghị-viên Phát-Bùi „cố tình gây chia-rẽ cộng-đồng“ ??? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstar_media_dong-luc-nao-thuc-day-bui-phat-co-tinh-gay-chia-re-cong-dong-chong-cong.html

- Viet My Magazine: Phát Bùi Tìm Đủ Mọi Cách Gặp Gỡ Các Nhà Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam!!! PHÓ THỊ TRƯỞNG GARDEN GROVE PHÁT BÙI và ĐẠI SỨ Cộng sản Việt Nam PHẠM QUANG VINH http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietmy-magazine_phat-bui-tim-cach-gap-viet-cong-pham-quang-vinh.html

- Viet My Magazine: Phát Bùi cho tiền các dân cử bỏ phiếu hạn chế con em chúng ta và cho phép cộng sản vào dạy tại các trường đại học công lập http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietmy-magazine_phat-bui-cho-tien-cac-dan-bieu.html

- Vietstar Media: Việt gian Phát Bùi „chụp mũ“ thị-trưởng Tạ-đức-Trí „giựt dây„ phân rẻ cộng-đồng http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/viet-gian-bui-phat-chup-mu-tt-ta-duc-tri-phan-re-cong-dong-viet.html

- Viet My Magazine: Đạo Đức Giả của vài nhân vật trong cộng đồng http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/viet-my-magazine-dao-duc-gia-vai-nguoi-trong-cong-dong.html

- Ngô Kỷ lên án Phát Bùi âm mưu giật giây "đấu tố" Thị trưởng Tạ Đức Trí http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ngo-ky-len-an-bui-phat-am-muu-dau-to-tt-ta-duc-tri.html

- Nhân sĩ cộng đồng: Có phải Phát Bùi ủng hộ buôn nội tạng từ VN qua Trung cộng? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_co-phai-bui-phat-ung-ho-buon-noi-tang-o-trung-cong.html

- GIẢI MÃ KỲ 69: Phát Bùi dùng Ngô Thanh Vân "chụp mũ" Tạ Đức Trí? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_bui-phat-dung-ngo-thanh-van-chup-mu-tt-ta-duc-tri.html

- Trần Nhật Phong - NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG KỲ 3 : Ông Nguyễn Bảo nói về cộng đồng và thời sự http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_nguyen-bao-noi-ve-cong-dong-va-thoi-su.html

- Nhân sĩ cộng đồng: nghị viên Tài Đỗ muốn chụp mũ thị trưởng Tạ-đức-Trí? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_tai-do-chup-mu-thi-truong-ta-duc-tri.html

- Nhân sĩ cộng đồng: Phan Kỳ Nhơn chụp mũ Thị-trưởng Tạ-đức-Trí http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nscd_phan-ky-nhon-chup-mu-tt-ta-duc-tri.html

- 5/6/18 Tố cáo băng đảng Janet Nguyễn, Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn phản bội cộng đồng http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/to-cao-bang-dang-janet-nguyen-bui-phat-pknhon-phan-boi-cong-dong.html

- Dân gốc Việt tố dân cử gốc Việt rước công ty nhà nước TC vào thành phố Mỹ http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/pho-bolsa-dan-goc-viet-to-cao-bp-dem-tau-cong-vao-gardengrove.html

- Thư gửi Luật Sư Nguyễn Quốc Lân http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-goi-luat-su-nguyen-quoc-lan.html

- Thư ngỏ của ứng cử viên Nguyễn Mạnh Chí gửi Ban Bầu Cử Cộng Đồng http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-ngo-cua-ucv-nguyen-manh-chi.html

- Letter/Petition to Protest the Garden Grove City’s Plan of Selling Real Estate to Shanghai Construction Group Co., LTD, a Chinese Communist Party’s Company http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/letter-petition-to-protest-garden-grove-city.html

- Garden Grove Councilman Phát Bùi Called Out for Misrepresenting the Vietnamese Community http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/garden-grove-councilman-phat-bui-called-out.html

- Trần Nhật Phong 12/12/2018 - GIẢI MẢ KỲ 43: Phan Kỳ Nhơn "mạo nhận" là cháu Phan Khắc Sửu? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tnp_phan-ky-nhon-mao-nhan-chau-ong-phan-khac-suu.html

- Trần Nhật Phong - GIẢI MÃ KỲ 42: SCG của Trung cộngs mở "đặc khu" ở Garden Grove? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tnp_scg-trung-cong-mo-dac-khu-o-garden-grove-namcali.html

- Ủng hộ Tuyên cáo của Hội đồng nhân sĩ loại trừ tên Bùi Phát ra khỏi Cộng Đồng http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ung-ho-tuyen-cao-hoi-dong-nhan-si-loai-tru-bui-phat.html

- Hậu biểu tình Đàm Vĩnh Hưng ở Bolsa: Tố cáo ông Phan Kỳ Nhơn có mưu đồ - http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hau-bieu-tinh-chong-dvh-o-bolsa.html

- Vụ biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng và tầng ngầm chính trị Bolsa - http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bieu-tinh-chong-dam-vinh-hung_tang-ngam-chi-tri-bolsa.html

- Giải mã đám «thổ tả» gốc Việt kỳ 25: Cho Đàm Vĩnh Hưng vào Bolsa rồi biểu tình chống - http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/giai-ma-thoi-su_phan-ky-nhon-cho-dam-vinh-hung-vao-bolsa-roi-bieu-tinh-chong.html

- Biểu tình náo động ở Bolsa chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - https://www.youtube.com/watch?v=uhn2rSYHgpk

- Bảo vệ "SOÁI CA" Đàm Vĩnh Hưng, chính quyền Westminster "LÊN THỚT" ! - https://www.youtube.com/watch?v=u8g6NUYlmts

- Giải mã kỳ 16: Phan Kỳ Nhơn chuyên gia chụp mũ và nói láo; Ngô Kỷ pv Ô.Lê Thành Quang phản đối Phát Bùi tại Đại Hội Cộng Đồng http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/giai-ma-thoi-su_ngo-ky-tran-nhat-phong_18-10-18.html

- BBC tiếng Việt Người Việt ở Mỹ phản đối Tàu cộng đầu tư ở Quận Cam - https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44653797

- Vietstar Media: Chủ tịch Liên ủy ban chống cộng và tay sai – Phan Kỳ Nhơn "trở cờ" theo Việt gian!! http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/phan-ky-nhon-tro-co-theo-viet-gian.html

- Thư phản đối thành phố Gaden Grove bán đất cho Sanghai Construction Group Co., LTD. Tàu cộng - Phản đối luật đặc khu 99 năm ở Việt Nam http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-phan-doi-garden-grove-ban-hyatt-hotel-cho-scg-china.html

- Nửa vòng trái đất TV: LIVE Công bố hình ảnh mới của Bùi Phát và mổ xẻ chuyện cái bàn tiệc của Đại Sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nuavongtraidattv_hinh-anh-moi-bui-phat-pham-quang-vinh.html

- Nửa vòng trái đất TV: Radio Show 004: Phỏng vấn Chủ Tịch Người Việt Quốc Gia Philadelphia http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nvtd_phong-van-chu-tich-cd-philadelphia.html

- Thư gởi ông Liên Thành Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương Ủy ban Truy tố tội ác đảng Cộng Sản Việt Nam (Hiệu đính ngày 05-05-2018) http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-goi-lien-thanh-03-05-2018.html

- Nhận định về các câu trả lời của ô Phan Kỳ Nhơn (chống VietfaceTV và bao che Phát Bui- April 11, 2018 http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/nhan-dinh-cac-cau-tra-loi-cua-phan-ky-nhon.html

- Ủng hộ Thông báo v/v bất tín nhiệm Ông chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali Bùi Thế Phát của ban chấp hành cộng đồng người Việt Quốc gia Nam Cali http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ung-ho-thong-bao-bat-tin-nhiem-bui-the-phat.html

- Thông báo v/v bất tín nhiệm Ông chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali Bùi Thế Phát (hội sử-học Việt Nam đánh máy lại) 

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thong-bao-bat-tin-nhiem-bui-the-phat.html

- Phong trào yểm trợ quốc nội vùng dậy lên tiếng về Bùi Phát và Phan Kỳ Nhơn

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ptytqnvd-len-tieng-ve-bphat-pknhon.html

- Thư gởi Phan Kỳ Nhơn ngày 20-04-2018: Hội sử-học Việt-Nam rút lui khỏi Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-goi-phan-ky-nhon-20-04-18.html

- Vietstar Media: Biểu tình chống Phát Bùi – Biểu tình lên án đài Viet Face TV! http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstar-media-bieu-tinh-chong-bui-phat.html

- Vietstar Media: «Chủ tịch CĐNVQG Nam Cali...Bùi thế Phát có liêm sĩ thì nên từ chức»!!

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstar-media-bui-phat-co-liem-si-hay-tu-chuc.html

- Vietstar Media: Phá nội quy...Bùi thế Phát tìm cách tự «Lưu nhiệm» đời đời chức chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc Gia Nam California!? http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstar-media-bui-phat-pha-noi-quy.html

- Vietstar Media: Tiến sĩ Joe DoVinh: «Việt cộng đã làm đúng trách nhiệm bán nước» http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/vietstar-media-tsdovinh-vc-lam-dung-nhiem-vu-ban-nuoc.html

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site