lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

THÔNG ĐIỆP

***********

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

...

Đức Lục Tổ Huệ Năng bảo . . .”Nếu giữ chánh TÂm, hằng sanh trí huệ ấy là tự khai ngộ nhập Phật tri kiến . . . muốn thành Phật chuyển ngay tại TÂM mình, đừng tìm kiếm một nơi nào khác, kiếm tìm nơi khác là sai lầm vậy.

                                                         ***

GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Lược khảo toàn bộ SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ PGHH gần 10.000 câu có thể nhận định rằng: Giáo lý PGHH là một nền Giáo Lý “TAM GIÁO QUI NGUYÊN” (Phật, Nho, Lão) dù rằng nền tảng Giáo Lý PGHH vẫn là chánh Pháp Thiền Tông.

PGHH “xuất hiện ư thế” vào thời kỳ mạt pháp, đạo lý suy đồi, nhân tâm bất trắc, thiển cận, tư tưởng đa dạng trong một xã hội băng hoại nhiều mặt. Muốn tế nhân độ thế, Đức Huỳnh Giáo Chủ phải xướng xuất, phát huy một nền giáo lý khế hiệp với căn cơ, trình độ chúng sanh và thích nghi với xu thế thời đại qua pháp môn  HỌC PHẬT TU NHÂN: “ĐỜI ĐẠO LIÊN QUAN RẠNG CHÓI NGỜI” . . . tức là trong Đời phải có Đạo và Đạo để độ Đời.

Đại nguyện của Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo chủ PGHH là:

“Đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng,
Tấm lòng thành quyết dựng Đạo Đời.”

Quá trình phổ cập pháp môn Học Phật Tu Nhân, tuy Đức Huỳnh Giáo Chủ dùng lời lẻ bình thường, giản dị, để cho người trí cũng như người tầm thường đều tiếp thu được nhưng vẫn súc tích:

a)- Giáo lý uyên nguyên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong 5 thừa để tín đồ tùy theo trình độ mà tu tiến đến chỗ rốt ráo.

b)- Khai triển triết học Nho giáo, gạn lọc, rút tỉa những thánh huấn phù hợp với thực tại nhân sinh quan của xu thế thời đại làm chuẩn mực cải tạo con người tiến đến  cấu trúc một xã hội có nền nếp kỷ cương, luân thường đạo nghĩa . . .

c)- Phô triển phong thái an nhiên, tinh thần tiêu diêu tự tại của Lão Giáo, đào tạo mẫu người trong sạch vượt khỏi mọi tầm thường thế gian ô trược, đóng góp vào công trình kiến tạo một xã hội phóng khoán lành mạnh.

Tất cả đó là nét chính của nền giáo lý PGHH, một nền giáo lý qui nguyên Tam giáo (Phật Giáo, Nho Giáo, Lão Giáo) thành một học thuyết tổng hợp vừa cải tạo con người vừa kiến tạo xã hội trên 2 phương diện Đạo và Đời căn bản trên chánh pháp Thiền Tông tiến về CHÂN, THIỆN, MỸ.

Sự phát dương giáo Lý PGHH và pháp môn  HỌC PHẬT TU NHÂN  không ngoài nguyên lý Bất Định Pháp của Đức Như lai: “Nhứt thiết Tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ” có nghĩa là tất cả các Pháp nhà Phật như “ngón tay chỉ trăng”.

Trong Truyền tâm pháp yếu có ghi:” Tam thừa giáo cương chi thị ứng cơ chi dược, tùy nghi sở thuyết, lâm thời thi thiết, các các bất đồng. Đản năng liễu tri tất bất bị hoặc. Thực vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết” tức là 3 thừa giáo cương là món thuốc tùy theo căn bịnh mà chữa trị, tùy chỗ mà nói, tạm thời mà làm, không chỗ nào giống chổ nào. Biết được như vậy ắt không bị sai lầm. Thực ra không có Pháp nào cố định có thể nói là của Đức Như Lai
.
Chính trong bài kệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ấn chứng cho Ngài Ma Ha ca Diếp cũng có minh thị về vấn đề này.

Pháp pháp bổn vô pháp
Vô pháp pháp diệc pháp
Kim phú vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp

Tạm dịch:

Các pháp vốn không pháp
Không pháp cũng là pháp
Nay ta truyền cái vô pháp
Pháp pháp nào có pháp.

Trên nguyên lý “bất định pháp” tông phái Phật giáo nào ra đời mà có một pháp môn khế hiệp với trình độ căn cơ của chúng sanh và thích nghi với xu thế thời đại thì tông phái đó được quảng đại quần chúng qui ngưỡng và phát triển mạnh mẽ để tế nhân độ thế.

***

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site