lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh

PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC.

A. BẰNG CHỨNG VỀ CHỦ QUYỀN:

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

Chương I: Các Văn Kiện Bán Nước

Chương II: Các Hành vi Bán Nước

Chương III: Các Hành Động Nối Giáo Cho Giặc

Chương IV: Diễn Tiến Hành Động Đưa Trung Cộng Vào Đặt Ách Nô Lệ Hóa Dân Việt

***

IV. PHỤ LỤC: TÀI LIỆU VC NỘP CHO LIÊN HIỆP QUỐC VỂ NỚI RỘNG THỀM LỤC ĐỊA THEO LUẬT BIỂN: CÔNG ƯỚC 1982.

Công ước 1982 qui định rằng các quốc gia hải cận có quyền xin đăng ký xin nới rộng thềm lục địa thêm 150 hải lý, ngoài phần 200 hải lý đã có sẵn do luật biển này qui định. Hạn chót được Ủy Ban Thềm Lục Địa qui định là 13 tháng 5 năm 2009 . Nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam nộp 2 hồ sơ xin nới rộng thềm lục địa của Việt nam ra tới 350 hải lý:

1)Hồ sơ I , nộp ngày 7 tháng 5, 2009 về phía bắc Biển Đông và Hồ sơ II, nộp chung với Mã Lai ngày 6 tháng 5, 2009.

I. PHẦN PHÍA BẮC:

từ vĩ tuyến 10 lên đến vĩ tuyến 15. Hồ cơ này gồm 45 điểm cố định và đầy đủ tọa độ,

TABLE OF CONTENTS
1. Introduction ..........................2
2. Specific provisions of Article 76 invoked to support the Submission ........3
3. Names of Commission members who provided advice during the preparation of the
Submission...............3
4. Absence of disputes..........3
5. Detailed description of the outer limits of Vietnam’s extended continental shelf:
North Area (VNM-N)..........3
6. State Agencies responsible for the preparation of the Submission ....4
Figure 1 Outer limits of the Vietnam’s extended continental shelf: North Area
(VNM-N)….5
Table 1 Fixed points delineating the outer limits of the Vietnam’s extended
continental shelf: North Area (VNM-N) …6
Vietnam’s Continental Shelf Submission (VNM-N-ES-Doc)

Part I: Executive Summary

1

1. Introduction

The Socialist Republic of Vietnam (Vietnam), one of the coastal States bordering the East Sea, has a coastline approximately 3,260 km in length and has sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes as well as more than 3000 islands and islets covering a large part of the East Sea. Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes are located in the North and in the South East of the East Sea respectively. Vietnam is of the view that it is entitled to exercise the sovereignty, sovereign rights and national jurisdiction in maritime zones and continental shelf of Vietnam in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

The Socialist Republic of Vietnam signed UNCLOS 1982 on the 10th December 1982 and ratified the same on the 23rd June 1994.

Pursuant to the provisions of UNCLOS 1982 and the natural setting and characteristics of Vietnam’s coast and continental shelf, Vietnam holds the views that it is entitled to establish the extended continental shelf beyond 200 nautical miles (M) from the baselines from which the breadth of the territorial sea of the Socialist Republic of Vietnam is measured.

In accordance with Paragraph 3 of Annex I to the Commission’s Rules of Procedures, this Submission is a partial submission which delineates the outer limits of a portion of the continental shelf beyond 200 M from the baselines from which the breadth of the territorial sea of the Socialist Republic of Vietnam is measured in respect of Vietnam’s extended continental shelf: North Area (VNM-N) appurtenant to Vietnam.

This Submission by the Socialist Republic of Vietnam on the extended continental shelf has been prepared using datasets acquired by dedicated surveys in 2007, 2008 and datasets from the public domain including bathymetry, magnetic, gravity and seismic data.

This Submission in respect of the VNM-N Area refers to an area defined as follows:

The Northern boundary is the equidistance line between the territorial sea baselines of Vietnam and the territorial sea baselines of the People’s Republic of China; the Eastern and Southern boundaries are the outer limits of the continental shelf as defined Vietnam’s Continental Shelf Submission (VNM-N-ES-Doc)

Part I: Executive Summary

2

in this Submission pursuant to Article 76 (8) of the UNCLOS 1982; the Western boundary is 200 M limit from the baselines from which the breadth of the territorial sea of the Socialist Republic of Vietnam is measured.

2. Specific provisions of Article 76 invoked to support the Submission

The outer limits delineated in this Submission are based on the provisions of Paragraphs 1, 4, 5 and 7 Article 76.

3. Names of Commission members who provided advice during the preparation of the Submission

None of the members of the Commission on the Limits of the Continental Shelf (Commission) assisted Vietnam in the preparation of the Submission.

4. Absence of disputes

In accordance with Paragraph 2(a) of Annex I to the Commission’s Rules of Procedures, Vietnam wishes to inform the Commission that there is a common understanding that the area of continental shelf which is the subject of this Submission is of overlapping interests expressed by relevant coastal States. Nevertheless, subject to the provisions of UNCLOS 1982, Vietnam is of the view that the area of continental shelf that is the subject of this Submission is not a subject of any overlap and dispute.

Further, Vietnam wishes to assure the Commission that in accordance with Article 76(10) of the UNCLOS 1982, Article 9 Annex II to the UNCLOS 1982, Rule 46 and Annex I of the Commission’s Rules of Procedure, this Submission is without prejudice to the maritime delimitation between Vietnam and other relevant coastal States.

Vietnam has undertaken efforts to secure the non-objection of the other relevant coastal States.

5. Detailed description of the outer limits of Vietnam’s extended continental shelf:

North Area (VNM-N) Vietnam has delineated the outer limits of the Vietnam’s extended continental shelf: North Area (VN-N) by application of both 1% sediment thickness formula (the Gardiner formula) and the Foot of the slope (FOS) + 60 M formula (the Hedberg formula).

Accordingly, 45 fixed points have been established which delineate the outer limits of the Vietnam’s extended continental shelf: North Area (VNM-N). The outer limits are illustrated in Figure 1. The list of the geographical coordinates of the fixed points delineating the outer limits of the VNM-N Area and the lengths of the connecting straight lines are listed in Table 1.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site