lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh

hoàng sa trường sa

CENTER FOR VIETNAM STUDIES
905 Stambaugh St
Redwood City, CA 94063
USA
April 2010
3rd Edition

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư
Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm
Nhữ Đẳng Hành Khan Thủ Bại Hư
(Thơ thời nhà Lý chống quân Tống)

Tái Bản lần I: tháng 12 năm 2009
lần II Ngày 21 tháng 3 năm 2010
lần III Ngày 04 tháng 4 năm 2010
(có cập nhật với các dữ kiện mới)

MỤC LỤC
DẪN NHẬP
Khẩu Hiệu và Biểu Tượng Olympic Bắc Kinh 2008
Âm mưu bá quyền của Trung Cộng
Vài sự kiện đáng ghi nhận
PHẦN I: BẢN ĐỒ CHỦ QUYỀN & HÌNH ẢNH CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA và TRƯỜNG SA
VNCH tái xác nhận Chủ Quyền sau biến cố 1974
REPUBLIC OF VIETNAM DECLARATION, 1974
TUYÊN CÁO
CỦA CHÁNH-PHỦ VIỆT-NAM CỘNG-HÒA VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT-NAM CỘNG-HÒA TRÊN NHỮNG ĐẢO Ở NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN VIỆT- NAM CỘNG-HÒA
CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ CHỦ QUYỀN
1. BẢN ĐỒ CỔ DO VIỆT NAM VẼ
2. BẢN ĐỒ DO NGOẠI QUỐC VẼ
3. BẢN ĐỒ CỔ CỦA TRUNG HOA
4. CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ
CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG
1. QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
2. QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA
PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC
A. BẰNG CHỨNG VỀ CHỦ QUYỀN:
1. SẮC CHỈ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN
2. BẮNG CHỨNG KHÁC: CHÂU BẢN
3. DỤ CỦA VUA BẢO ĐẠI
B. HỒ VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VN BÁN NƯỚC
CHƯƠNG I: CÁC VĂN KIỆN BÁN NƯỚC
CHƯƠNG II: CÁC HÀNH VI BÁN NƯỚC
CHƯƠNG III: CÁC HÀNH ĐỘNG NỐI GIÁO CHO GIẶC
CHƯƠNG IV. DIỄN TIẾN CÔNG TÁC DẪN DẮT NGOẠI BANG ĐẶT ÁCH ĐÔ HỘ HAY NÔ LỆ HÓA DÂN VIỆT
PHẦN III: PHỤ CHƯƠNG VÀ PHỤ LỤC
I. PHỤ CHƯƠNG
1. BẢN LÊN TIỀNG CỦA ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ về Công Hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm văn Đồng
2. GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM VỀ CÔNG HÀM CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG?
3. VC GIẢI THÍCH VẤN ĐỀ LÃNH THỔ LÃNH HẢI NHƯ THẾ NÀO?
II. PHỤ LỤC: Hiệp ước Biên giới và hiệp ước vùng Vịnh Bắc Biệt và Hiệp ước Nghề Cá
III. PHỤ LỤC:
IV. PHỤ LỤC: TÀI LIỆU VC NỘP CHO LIÊN HIỆP QUỐC VỂ NỚI RỘNG THỀM LỤC ĐỊA
THEO LUẬT BIỂN: CÔNG ƯỚC 1982
I. PHẦN PHÍA BẮC:
II. PHẦN PHÍA NAM:
LỜI BẠT

Chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đàn áp sinh viên biểu tình chống ngoại bang xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa là chính quyền gì?

Là đại diện cho nhân dân Việt Nam hay đại diện cho quân xâm lược?

-Có người như nhà báo blogger Măng và blogger HT gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam là Thái Thú của Tàu đang cai trị Việt Nam, còn sinh viên Kim Duy có nói tới đồng hóa, ám chỉ biến dân Việt thành dân Tàu do Đảng CSVN đang thực hiện. Các ý tưởng này được chứng minh khắp nơi trong tập hồ sơ này và được nêu ra để mọi con dân Việt suy ngẫm.

Từ nhiều năm về trước , tác giả cuốn “Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc” này đã đổi vị trí của Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Việt nam là Thừa Sai của Trung Cộng sang Thái Thú Người Bản Xứ.

Chúng đóng vai trò thừa hành trong công tác đàn áp, bóc lột dân Việt thay cho Tàu Cộng. Chúng đã dâng hiến một phần lãnh thổ, lãnh hải Việt cho con cháu Nhà Hán, một điều mà bọn bành trướng Bắc Kinh không có cách gì làm được qua hơn 1000 năm đô hộ. Hồ chí Minh và đồng bọn chỉ trong vòng mấy chục năm vừa qua đã làm công việc đó một cách “xuất xắc” trong lãnh vực này cho giặc Tàu. Nhờ vai trò thừa sai này của Hồ và đồng bọn, không ai có thể qui trách cho giặc Tàu cướp đất của dân tộc Việt.

Hiện nay, với vai trò Thái Thú này, chúng

a) giúp quân giặc khống chế Biển Đông,

b)gia tăng kìm kẹp, không chế và dùng toàn thể guồng máy của chế độ để triệt tiêu dân chúng đứng lên chống lại kẻ thù của dân tộc và c) cho giặc dải quân đội “trá hình” làm công nhân khắp nơi trên lãnh thổ Việt nam từ Nam chí Bắc, nằm“phục sẵn” để một ngày kia khi tình hình đã chin mùi, sẽ có một cuộc tổng nổi dậy trên toàn thể lãnh thổ Việt nam, với sự uy hiếp bằng võ lực từ phương Bắc xuống, và từ mặt biển vào, để biến Việt nam trở thành một phần lãnh thổ của Trung Hoa. Đây vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng của Hồ và toàn Đảng Cộng Sản Việt nam.

Chúng còn có một mong ước khác xa hơn nữa là đồng hóa toàn dân Việt mà Trường Chinh, đại diện Đảng Cộng Sản Việt nam đã không ngần ngại công khai tuyên bố vào năm 1951.

Đến lúc đó, nhiệm vụ của Hồ và toàn Đảng Cộng sản Việt nam mới hoàn tất và vai trò Thái Thú Người Bản Xứ mới chấm dứt.

DẪN NHẬP
Khẩu Hiệu và Biểu Tượng Olympic Bắc Kinh 2008
Olympic Bắc Kinh 2008:
One World One Dream One China

china

One world under the Communist Party of China?

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site