lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1959

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Viện Bảo-Tàng Sài-Gòn

Viện Bảo tàng Sài Gòn

Giá tiền 0đ40-xanh; 5đ00-đỏ. Hình chụp Viện Bảo-Tàng Quốc-Gia Sài-Gòn. Do nhà in Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 0đ40-2 triệu , 5đ00-2 triệu. Phát hành: ngày 16/02/1959 nhân dịp Đại-Hội Thánh-Mẫu Toàn-Quốc Việt-Nam họp tại sài-Gòn trong những ngày 16, 17, và 18/02/1959. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Một vài Bưu-Cục lớn có đóng dấu kỷ-niệm trên các thư tín xuất phát trong thời gian từ 8/2 đến 18/02/1959.

2/ Kỷ-Niệm Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng - Phụ nữ Việt Nam

Giá tiền 0đ50-nhiều mầu; 2đ00- nhiều mầu; 3đ00- nhiều mầu; 6đ00-nhiều mầu. Họa sĩ Nguyễn-Gia-Trí vẽ. Nhà in Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 0đ50-1 triệu , 2đ00-1 triệu, 3đ00-1 triệu, 6đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 14/03/1959 nhân dịp "Lễ Kỷ-niệm Hai Bà Trưng" và ngày Phụ-nữ Việt-Nam, nhằm ngày 6 tháng 2 Kỷ-Hợi. Đề tài: Hai Bà Trưng cỡi voi đánh đuổi quân Nam-Hán. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm "14/03/1959, Ngày Phụ-Nữ Việt-Nam" trên các thư tín xuất phát trong thời gian từ 11/03 đến 17/03/1959.

3/ Tháp Thiên-Mụ Huế

4/ Cải-Cách Điền-Địa

Cải cách điền địa

Giá tiền 0đ70-Hường lợt; 2đ00-xanh lá cây; 3đ00-vàng thẳm; 6đ00-đỏ. Họa sĩ Lâm-Văn-Bê vẽ.do nhà in Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 1đ00-1 triệu , 2đ00-1 triệu, 4đ00-1 triệu, 5đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 07/07/1959. Đề tài: Một chiếc máy cày, trên có nông dân đang lái, phía giữa và ở xa, một nông phu đang đánh trâu cày, so sánh việc điền địa xưa và nay. Phía trái, hình thước đạt-địa, bông lúa, tượng-trưng sự no-ấm, một số khế-ước ký giữa tá điền và điền chủ. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm trên các thư tín xuất-phát từ 07/07 đến 14/07/1959; c) Dấu cổ động "Bầu-Cử Quốc-Hội" đóng trên các thư tín trên toàn lãnh thổ từ 07/07 đến 30/08/1959.

5/ Hỏa Xa Xuyên-Việt

Hỏa xa xuyên Việt - Sài Gòn Đông Hà

Giá tiền 1đ00-xanh lá cây, tím; 2đ00-xanh lá cây, xám; 3đ00-xanh lá cây, xanh nước biển; 4đ00-xanh lá cây, đỏ thẫm. Họa sĩ Huỳnh-Văn-Phụng vẽ. Do nhà in Đại lộ Brune Paris thực hiện. Số lượng in: 1đ00-1 triệu , 2đ00-1 triệu, 3đ00-1 triệu, 4đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 07/08/1959 ngày khánh-thành đường xe lửa Xuyên-Việt Sài-Gòn Đông-Hà. Đề tài: Bản đồ Việt-Nam, đoàn xe lửa, đầu máy chạy dầu cặn diesel, trên đầu máy được cắm ba lá Quốc-kỳ. Hai tay vặn chiếc ốc, tượng trưng sự khánh-thành thiết-lộ. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

6/ Dinh Độc-Lập Sài-Gòn

Dinh Độc lập Sài Gòn

Giá tiền 0đ50-xanh lá cây; 2đ00-xanh nước biển. Ảnh chụp Dinh Độc-Lập cũ Sài-Gòn. Do nhà in Thomas de la Rue Londres thực hiện. Số lượng in: 0đ50-2 triệu , 2đ00-4 triệu. Phát hành: ngày 07/09/1959 nhân dịp đệ-ngũ chu-niên ngày thu hồi Dinh Độc-Lập. Nhật ấn: Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

7/ Phát-Triển Cộng-Đồng

tem phát triển cộng đồng 

Giá tiền 1đ00-nhiều mầu; 2đ00-nhiều mầu; 4đ00-nhiều mầu; 5đ00-nhiều mầu. Họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thư, Đại lộ Brune Paris thực hiện. Số lượng in: 1đ00-2 triệu , 2đ00-2 triệu, 4đ00-1 triệu, 5đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 26/10/1959 nhân dịp Đệ Tứ Chu-Niên thành lập đệ nhất Cộng-Hòa Việt-Nam. Ngày thu hồi 31/03/1964 do Nghi-Định số 64/025/NĐ/CC ngày 23/01/1964 của Bộ Giao-Thông, Công-Chánh và Bưu-Điện Đề tài: Một nhóm đồng bào đang cùng nhau đào mương đắp lộ, thi-hành công-tác phát-triển cộng-đồng. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm "Đệ Tứ Chu-Niên thành lập Cộng-Hòa Việt-Nam" tại các Bưu-Cục toàn quốc trong thời gian từ 23/10 đến 10/11/1959. 

8/ Họp Bạn Hướng-Đạo Toàn-Quốc

Họp bạn hướng đạo

Giá tiền 3đ00-xanh lá cây; 4đ00-vàng thẫm; 8đ00-đỏ, tím; 20đ00-xanh lá cây thẫm. Họa sĩ Thái-Văn-Ngôn vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris. Số lượng in: 3đ00-1 triệu , 4đ00-1 triệu, 8đ00-1 triệu, 20đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 25/12/1959 nhân dịp Họp Bạn Hướng Đạo toàn quốc tại Quốc-Gia Lâm-viên Trảng-Bom (Biên-Hòa). Đề tài: Một Hướng-Đạo-sinh đang leo đồi, phía xa có những căn lều dùng để cắm trại. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Nhật-ấn đặc-biệt tại Bưu-Cục tạm thời Trảng-Bom (Biên-Hòa) để đóng trên thư-tín của các Hướng-Đạo-sinh xuất phát từ 24/12 đến 27/12/1959

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site