lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Ba: Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, Thống-Nhất, Về Việc Cung Nghinh Phật Đản 2557 Năm Và Cung Nghinh Khánh Đản 755 Năm của Đức Phật Hoàng Trần-Nhân-Tông

Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Kính bạch Đức Tăng Thống Thích-Quảng-Độ, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất

Kính bạch Hòa Thượng Thích-Huyền-Tôn, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất tại Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan

Kính bạch Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Liên Âu

Kính bạch Đại lão Hòa-Thuợng Thích-Phổ-Tuệ, Hòa-Thượng Thích-Trí-Tịnh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam

Kính bạch chư tôn đức, đại đức Tăng Ni,

Ngày 29-04-2013, Hội Sử-Học Việt-Nam chúng con có gởi đến chư quý tôn đức hai Văn Thư thứ nhất và thứ hai (tức là Lá Thư Thứ Nhất và Thứ Hai) bằng thơ bảo đảm qua đường bưu điện từ trung tâm thành phố Bern, Thuỵ-Sĩ, sau khi hai lá thư phổ biến bằng đường internet và được dư luận khắp nơi quan tâm theo dõi.

Tiếp theo đây là Bồ Đề Thư thứ ba kêu gọi chư quý tôn đức hãy thực-hành Tri Kiến Phật nhân mùa Phật Đản lần thứ 2557 năm; cũng như thực hành sự hòa hợp dân tộc nhân dịp khánh đản lần thứ 755 năm của đức Phật Hoàng Trần-Nhân-Tông.

Là những vị lãnh đạo các giáo hội Phật Giáo, quý chư tôn đức đã và đang thực hành Tri Kiến Phật một cách chan hòa nhất, trí tuệ nhất. Chúng con là hàng Phật tử tại gia không dám mạo phạm đến phương pháp tu hành của chư vị.

Tuy nhiên, với cương vị là một người nghiên-cứu, biên khảo Phật sử và Chính sử, mạn phép giải bày chơn tâm đến hầu chư quý tôn đức trong bối cảnh nhiễu nhương của đạo pháp và dân tộc.

Hồi tưởng lại 2557 năm về trước, với tuyên ngôn : "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn", đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật đã dõng dạc tuyên bố cùng 6 đường chúng sanh là, trên trời dưới thế chỉ có chân lý hay sự thật là được tồn tại vĩnh viễn. Quả vậy, trong suốt cuộc đời hành đạo, ngài đã thể hiện tất cả những gì có thể thể hiện được để hoằng-pháp lợi sinh.

Trên pháp hội Linh-Sơn, trong thời tuyên giảng Đại-Thừa Diệu-Pháp Liên-Hoa Kinh, đức Phật nhắc tới nguyên nhân giáng thế của ngài cũng như 10 phương chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là Khai Thị Ngộ Nhập Phật Tri Kiến cho chúng sanh. Tức là cho chúng sanh thấy được sự giác ngộ của đức Phật. Từ đó, Đức Phật mới sách tấn hàng tứ chúng là "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

Ôi cao cả, tuyệt vời thay lời giáo huấn vàng ngọc này. Ví như một trận mưa rào, thấm ướt từng ngọn cây, ngọn cỏ. Để đạt được sự giác ngộ như đức Phật, hành giả phải thực hành nhiều phương pháp khác nhau, tùy căn cơ mỗi người. Phật giáo có đến tám muôn bốn ngàn pháp môn, nhưng tóm lại chỉ 4 chữ, đó là phòng phi chỉ ác. Hay chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Và đi xa hơn nữa, chỉ còn một chữ tâm cũng như vượt lên đến địa vị giác ngộ như đức Phật, thì chẳng còn gì...

Bạch chư quý tôn đức, đây là ý nghĩa Tri Kiến Phật mà chúng con xin được đạt đạo tới.

Năm 2013, cũng là dịp cung nghinh Khánh đản lần thứ 755 năm của đức điều ngự giác hoàng Trần-Nhân-Tông là vị tổ khai sơn của phái thiền Trúc-Lâm Yên-Tử, đồng thời là vị sơ tổ của Hội Sử-Học của chúng con.

Ngài Trần-Nhân-Tông vừa là một bậc hoàng đế, một thiên tài quân sự cũng như là một vị thiền sư giác ngộ với danh hiệu Trúc-Lâm Đầu Đà.

Khi còn tại vị (năm 1285), sau khi chỉ huy quân dân Đại Việt đánh bại quân Nguyên trên sông Bạch-Đằng, đức Phật hoàng đã thực hành một chính sách hòa hợp dân tộc thật sự để phục hưng đất nước và đoàn kết mọi tầng lớp dân chúng để chống ngoại xâm. Một mặt ngài ban thưởng cho những người có công chống giặc Nguyên. Mặt khác, trị tội những kẻ đầu hàng, bán nước cho quân Nguyên.

Mặc dù nói là trị tội, nhưng sau một thời gian ngắn, ngài đã ra lịnh ân xá lớn cho cả nước.

Nhiều người nhận xét đây là quyết định mâu thuẫn, tại sao không trừng trị những kẻ phản bội để làm gương, mà lại tha thứ cho họ?

Thực ra, đây là chính sách hết sức khôn ngoan (trong tinh thần từ bi của Phật giáo chứ không phải là sự khôn ngoan của thế trí) để phục hưng tinh thần cũng như hòa hợp dân tộc thật sự đồng thời xây dựng lại xứ sở bị tàn phá trong cuộc chiến vừa qua.

Sự phục hưng tinh thần dân tộc cũng như hòa hợp này không có nghĩa là đức Phật hoàng bao che hay dung dưỡng cho tội ác. Những hình thức nào muốn mượn uy danh của ngài để bao che tội ác như Viện Trần-Nhân-Tông ở Hoa-Kỳ chủ trương là một điều sai trái không nên làm.

Kết quả của sự phục hưng, hòa hợp dân tộc năm 1285 đã đem lại sức mạnh và chiến thắng lần thứ ba khi quân Mông cổ sang xâm lấn Đại Việt vào năm 1288.

Tri Kiến Phật và Hòa Hợp Dân Tộc nhưng không bao che cho tội ác cho đảng Cộng-sản Việt-Nam, đó là những gì chúng con xin được phép dâng lên chư quý tôn đức trong bồ đề thư thứ ba này.

Âu-Châu ngày 30-04-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4892

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Nam Mô Đại Hạnh Phổ-Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Tham khảo:

- Lịch-Sử Vua Trần-Nhân-Tông do Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên khảo

http://www.truclamyentu.info/dialinhnhankietcuavn/ducvuatrannhantong.html

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site