lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Lịch Sử Việt Nam :

Cuộc Hành Quân Lam Sơn 719

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Chiến Dịch Lam Sơn 719

Biên khảo và Nhận Định
Jen W. Nguyễn

...

Tóm Lược Cuộc Hành Quân Lam Sơn 719:

Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ

Trong tháng 3 và tháng 4, toàn bộ Sư đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ lần lượt trở về nước. Nhưng Lữ đoàn 3 của sư đoàn này lại còn ở lại Việt Nam cho đến khoảng giữa năm 1972 thì mới rút đi. (Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.164).

Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ Hoa Kỳ    Tháng 3, Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ Hoa Kỳ được di chuyển sang Tây Đức, nhưng một chi đội của sư đoàn này được ở lại Việt Nam đến khoảng một năm sau. (Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.164).

Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Tháng 4 và tháng 5, hai trung đoàn (1 và 5) của Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam. (Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.164).

Sư Đoàn 25 B Binh Hoa Kỳ. Lữ Đoàn 2 thuộc Sư Đoàn 25 B Binh Hoa Kỳ được di chuyển sang Hawaii vào tháng 4 năm 1971. (Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.164).

Các Đơn Vị Khác Của Hoa Kỳ Và Cuộc Lui Binh. Các đơn vị Hoa Kỳ trong cuộc lui binh khỏi Việt Nam: Lữ Đoàn 3 của Sư Đoàn 1 Không Kỵ (tháng 12), Liên Đoàn 52 Pháo Binh (tháng 6), Lữ Đoàn 173 Nhảy Dù (tháng 8), Lữ Đoàn 1 của Sư Đoàn 1 Bộ Binh (tháng 8), Liên Đoàn 108 Pháo Binh (tháng 11), và Sư Đoàn "Americal."(Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.164).

Quân Số Hoa Kỳ. Vào khoảng giữa năm 1971, lực lượng Hoa Kỳ đóng tại Việt Nam chỉ còn khoảng 190,500 người. (Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.164).

Chiến Dịch Lam Sơn 719. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 được xem là chiến dịch quân sự lớn nhất trong năm 1971. Trong chiến dịch này, Quân Đội Việt Nam Cng Hòa tấn kích sang Lào để phá hủy hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh của Cộng Sản Bắc Việt. Hai mục tiêu chánh yếu gồm Căn Cứ 604 nằm gần thị trấn Tchepone, và Căn Cứ 611 nằm gần biên giới Việt-Lào khoảng 20 km về phía Tây Nam của căn cứ Khe Sanh.

Quân Số Đôi Bên Tại Chiến Trường Hạ Lào:

 Cộng Sản: 42,000
Việt Nam Cộng Hòa: 16,000
Hoa Kỳ: xem phần chú thích bên dưới

Chú Thích: Lực lượng Hoa Kỳ tham chiến được chia làm hai phần: các đơn vị Bộ Chiến (Bộ Binh, Thiết Giáp, Pháo Binh, Yểm Trợ Tiếp Vận...) chỉ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam... Thành phần 2 gồm lực lượng Không Quân và trực thăng của Bộ Binh có nhiệm vụ yểm trợ, chuyển vận và tiếp tế cho các cánh quân Việt Nam trên lãnh thổ Lào.

(Trần Đỗ Cẩm, "Hành Quân Lam Sơn 719: Kế Hoạch Hành Quân". Nguyệt San Đoàn Kết, tháng 6 1997, tr.20).

Phóng Đồ Hành Quân Lam Sơn 719

Lực Lượng Việt Nam Cộng Hòa Tham Chiến. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tham chiến gồm:

Sư Đoàn 1 Bộ Binh với các Trung Đoàn 1 và 3 Bộ Binh. Sau này, vào giai đoạn đánh chiếm Tchépone, Trung Đoàn 2 Bộ Binh (gồm 5 tiểu đoàn) mới tham chiến.

Liên Đoàn 1 Biệt Đng Quân với các Tiểu Đoàn 21, 37 và 39. Sau này được tăng cường thêm Tiểu Đoàn 77 Biệt Đng Quân Biên Phòng vào giai đoạn cuối của cuc hành quân.

Lữ Đoàn 1 Thiết Kỵ với các Thiết Đoàn 11 và 17, sau này được tăng cường thêm Thiết Đoàn 7.

Các Tiểu Đoàn 44 và 64 Pháo Binh ở Quân Đoàn 1, trang bị đại bác 155 ly.

Các đơn vị Việt Nam Cng Hòa tăng phái:

Sư Đoàn Nhảy Dù với chín tiểu đoàn thuộc các Lữ Đoàn 1, 2 và 3 cùng các tiểu đoàn pháo binh 105 ly cơ hữu.

Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến với chín tiểu đoàn thuộc các Lữ Đoàn 147, 258 và 369 cùng các tiểu đoàn pháo binh 105 ly cơ hữu.

(Trần Đỗ Cẩm, "Những Trận Đánh Của Biệt Động Quân Tại Hạ Lào," Website Nguyệt San Đoàn Kết ).

30 Tháng 1. Chiến Dịch Dewey Canyon 2 bắt đầu với quân đội Hoa Kỳ trở lại tái chiếm căn cứ Khe Sanh (đã được bỏ trống kể từ sau trận đánh lớn trong năm 1968). Quân đội đồng minh sẽ xử dụng căn cứ này để yểm trợ cho quân đội VNCH trong chiến dịch Lam Sơn 719. (Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.165).

3-5 Tháng 2. Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân với ba Tiểu Đoàn 21, 37 và 39 được trực thăng vận tới vùng tập trung quân gần Phú Lộc, về hướng Đông Bắc Khe Sanh. Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân sẽ thiết lập một căn cứ hỏa lực trong phần đất Việt Nam yểm trợ cho các tiểu đoàn cơ hữu hoạt động bên Lào và cũng để bảo vệ mặt Bắc cho căn cứ chính Khe Sanh, nơi đặt Bộ Chỉ Huy Hành Quân Lam Sơn 719. Ngày 5 tháng 2, Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân và Tiểu Đoàn 64 Pháo Binh được bốc tới Phú Lộc. (Trần Đỗ Cẩm, "Những Trận Đánh Của Biệt Động Quân Tại Hạ Lào," Website Nguyệt San Đoàn Kết).

8 Tháng 2. Thiết Giáp Việt Nam Cộng Hòa khởi đầu chiến dịch Lam Sơn 719 với trục tiến quân ngay trên Quốc L 9 đi thẳng sang Lào. Các lực lượng bộ chiến VNCH được trực thăng Mỹ không vận sang biên giới. Trong phi vụ không vận khổng lồ này, Hoa Kỳ cùng Việt Nam Cộng Hòa đã xử dụng tổng cộng 659 chiếc trực thăng, gồm 64 trực thăng thám sát như OH-6A và OH-58, 177 trực thăng võ trang như AH-1 Cobra và UH-1C, và 418 loại trực thăng vận tải như UH1H, CH-47, CH-53, và CH-54. (Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.167). Lúc 1 giờ chiều ngày hôm ấy, Tiểu Đoàn 21 Biệt Đng Quân (BĐQ) do Thiếu Tá Nguyễn Hiệp chỉ huy được trực thăng vận tới Bãi Đáp BĐQ Nam (trong lãnh thổ Lào). Phòng không 12.7 ly của Việt Cộng bắn lên dữ dội khiến 11 quân nhân Biệt Động Quân bị thương. Trực thăng võ trang của toán Không Kỵ Hoa Kỳ bắn phá các ổ phòng không để bảo vệ cho trực thăng tiếp tục đổ quân. Các cuộc oanh kích này gây một số tiếng nổ phụ và phá hủy một số công sự của địch. Cuộc đổ quân hoàn tất vào lúc 11 giờ đêm. (Trần Đỗ Cẩm, "Những Trận Đánh Của Biệt Động Quân Tại Hạ Lào," Website Nguyệt San Đoàn Kết).

9 Tháng 2. Thời tiết xấu khiến việc chuyển quân bằng trực thăng bị đình hoãn 24 giờ. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa đã sang Lào trong ngày hôm truớc đã lập tức bung ra hoạt động trong vùng trách nhiệm. Lúc 3 giờ 45 chiều, Tiểu Đoàn 21 Biệt Động Quân chạm địch khoảng 4 cây số Tây Bắc Căn Cứ Hỏa Lực 30. Kết quả địch 8 chết, 1 AK-47 bị tịch thu. Phía Biệt Động Quân có một quân nhân hy sinh, một người khác bị thương. (Trần Đỗ Cẩm, "Những Trận Đánh Của Biệt Động Quân Tại Hạ Lào," Website Nguyệt San Đoàn Kết).

10 Tháng 2. Thời tiết thuận lợi hơn. Lúc 1 giờ chiều ở gần Bãi Đáp BĐQ Nam, một toán 4 trực thăng Không Quân Việt Nam chở các sĩ quan tham mưu Quân Đoàn 1 bị phòng không 37 ly của Cộng Sản bắn. Kết quả 2 trực thăng bị rơi, tất cả mọi người trên 2 trực thăng này đều bị chết. Chiếc thứ nhất chở các Đại Tá Trưởng Phòng 3 và 4 của Quân Đoàn 1. Chiếc thứ hai chở 4 phóng viên ngoại quốc gồm Larry Burrows của báo Life, Henri Huet của hãng Associated Press, Ken Potter và Keishaburo Shimamoto của báo Newsweek. Tin cho biết vị Trưởng Phòng 3 có mang theo bản đồ hành quân và đặc lệnh truyền tin. Tuy quân ta có lục soát nhưng không tìm ra chỗ trực thăng bị rơi. Do đó có thể quân Cộng Sản đã bắt được các tài liệu quan trọng ngay từ khi cuộc hành quân khởi đầu. (Trần Đỗ Cẩm, "Những Trận Đánh Của Biệt Động Quân Tại Hạ Lào," Website Nguyệt San Đoàn Kết).

11 Tháng 2. Tiểu Đoàn 39 Biệt Động Quân được trực thăng vận tới Bãi Đáp BĐQ Bắc để tăng cường cho Tiểu Đoàn 21 Biệt Động Quân đã trấn đóng Bãi Đáp BĐQ Nam từ ngày 8 tháng 2. Cùng lúc đó, Tiểu Đoàn 3/1 Bộ Binh được trực thăng vận tới Căn Cứ Hỏa Lực Delta thuộc vùng Nam đường số 9. Trong khi đó tại vùng trách nhiệm của Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân, địch gia tăng áp lực rất nặng. Quanh vùng Phú Lộc, Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân luôn luôn chạm những toán tiền phong địch, ngoài ra, cũng bị pháo liên miên. Trên phần đất Lào, các Tiểu Đoàn 39 và 21 Biệt Động Quân là các đơn vị bị địch quân tấn công thăm dò nhiều nhất. (Trần Đỗ Cẩm, "Những Trận Đánh Của Biệt Động Quân Tại Hạ Lào," Website Nguyệt San Đoàn Kết).

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Thư-viện bồ-đề online @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site