lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Hai : Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Và Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Không Chính Trị Hóa Chư Thánh Tử Đạo

Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Kính bạch Đức Tăng Thống Thích-Quảng-Độ, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất

Kính bạch Hòa Thượng Thích-Huyền-Tôn, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất tại Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan

Kính bạch Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Liên Âu

Kính bạch Đại lão Hòa-Thuợng Thích-Phổ-Tuệ, Hòa-Thượng Thích-Trí-Tịnh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam

Kính bạch chư tôn đức, đại đức Tăng Ni,

Tiếp theo Lá Thư Thứ Nhất đề ngày 04-04-2013 qua phương tiện Xa Lộ Thông Tin gởi đến chư quý Tôn Đức, dư luận, các cơ quan thông tấn, Web, Blog của người Việt-Nam trong, ngoài nước, hôm nay Hội Sử-Học chúng con xin được gởi đến Lá Thư Thứ Hai với tiêu đề Lời Kêu Gọi Không Chính Trị Hóa Chư Thánh Tử Đạo.

Kinh Đại-Thừa Diệu-Pháp Liên-Hoa, Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự có đoạn :

»Bồ tát Hỉ Kiến phát tâm tự đốt thân để cúng dường đức Phật Tịnh Minh-Đức… Các lối cúng dường khác bằng hương hoa, chuỗi ngọc v .v....đều chẳng bằng, thậm chí đem cả một nước thành quách, vợ con mà bố thí cũng chẳng bằng. Trong các lối bố thí, bố thí thân là bậc nhất".

Trong «Pháp Nạn» 1963, chúng con ghi nhận (theo tài liệu của các Giáo-Hội Phật-giáo phổ biến) có 8 vị xuất gia, 9 vị cư sĩ đã vị pháp thiêu thân.

Chúng con thành tâm đảnh lễ và trân trọng sự hy sinh của 17 vị thánh tử đạo nêu trên. Đây là một việc làm có ý nghĩa thiêng liêng cúng dường chư Phật.

Tuy nhiên, qua Thông bạch, cũng như văn bản Kỷ Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11/06/1963 tại Sàigòn của các Giáo-Hội Phật-Giáo, chúng con chưa thấy được ý nghĩa thiêng liêng cao quý về việc hy sinh cho đạo pháp. Ngược lại, trong nội dung lại chất chứa rất nhiều phiền-não trược, đồng thời có cả việc chính trị hóa những sự hy sinh cao cả này.

Trong Lễ khánh thành công trình tượng đài Bồ Tát Thích thượng Quảng hạ Đức tại Sài Gòn ngày 18-09-2010, có đoạn như sau: «ông Nguyễn Thành Tài – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát biểu và nhấn mạnh hành động dũng cảm của Bồ Tát Thích Quảng Đức là biểu tượng chói ngời của tinh thần yêu nước, thể hiện ý chí kiên cường của phong trào cách mạng và nhân dân miền Nam trước sự bạo tàn của chế độ cầm quyền tại Sài Gòn lúc bấy giờ…“Chính từ ngọn lửa thiêng của Bồ tát đã làm thổi bùng lên tinh thần đấu tranh dũng cảm của đông đảo Tăng Ni, Phật tử và bao lớp người yêu nước, thúc đẩy phong trào cách mạng ở miền Nam thu đạt nhiều thắng lợi to lớn, giòn giã. Ngọn lửa Đại hùng lực, Đại từ bi của Ngài và hàng hàng lớp lớp chư Thánh tử đạo trong thời điểm lịch sử này đã góp phần quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, chế độ thực dân mới, tiến đến Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất của toàn dân tộc”, » - hết trích - http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-139_5-50_6-1_17-37_14-1_15-1_4-5385/

Đây là hình thức bôi xấu hình ảnh thiêng liêng và lợi dụng sự «tự thiêu« cho đạo pháp của chư Thánh tử đạo, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu cương quyết phản đối hành động này của đảng Cộng-Sản Việt-Nam.

Nếu những văn bản Tưởng niệm 50 năm Bồ Tát thượng Quảng hạ Đức tự thiêu cùng chư vị Tăng Ni cư sĩ Phật tử khác, chất chứa phiền-não trược và chính trị hóa sự hy sinh này, thiết nghĩ chư quý Tôn Đức nên xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp với tinh thần xuất thế cao cả của Phật Giáo.

Ông Ben Laden cùng tổ chức đã lợi dụng, chính trị hóa những người gọi là «tử vì đạo«, họ đã và đang bị thế giới lên án, tẩy chay.

Rất mong chư quý Tôn Đức không đi theo con đường này (của Ben Laden) cũng như những gì đảng Cộng-Sản Việt-Nam đã phát biểu như trên !

Thiết nghĩ, Từ : Năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc ; Bi : Năng bạt nhất thiết chúng sanh chi khổ.

Đạo Phật là đạo của sự cứu khổ và ban vui, chính trị hóa chư Thánh tử đạo là điều không nên làm !

Hãy biến phiền-não trược thành bồ đề tâm

Chúng Sanh vô Biên Thệ Nguyện Độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Nam Mô Đại-Hạnh Phổ-Hiền Nguyện-Vương Bồ-Tát Ma ha tát

Âu-Châu ngày 15-04-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu.

Tham khảo :

- Lá Thư Thứ Nhất: Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Và Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam

Quân-Sử Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site