lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Tư: Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Và Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Về Việc Hành Trì Chánh Tín Bài Trừ Mê-Tín Dị Đoan

Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Kính bạch Đức Tăng Thống Thích-Quảng-Độ, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất

Kính bạch Hòa Thượng Thích Như-Huệ, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất tại Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan

Kính bạch Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Liên Âu

Kính bạch Đại lão Hòa-Thuợng Thích-Phổ-Tuệ, Hòa-Thượng Thích-Trí-Tịnh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam

Kính bạch chư tôn, đại đức Tăng Ni,

Chánh hay Chính tức là Phải đối với chữ phản; Thích đáng, ngay thẳng. (Hán-Việt Tự-Điển giản yếu do Đào-duy-Anh biên soạn trang 171, Trường-Thi xuất bản tại Sài-Gòn năm 1957).

Tín: Tin thật không ngờ (Hán-Việt Tự-Điển giản yếu do Đào-duy-Anh biên soạn trang 282, Trường-Thi xuất bản tại Sài-Gòn năm 1957).

Chánh Tín là chữ ghép của chữ Hán nhưng phát âm tiếng Việt. Chánh Tín là lòng tin trong sáng, không cơ tâm (có tính toán) vào ngôi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Trong Phật giáo định nghĩa chánh tín rất nhiều. Tuy nhiên, Hội Sử-Học xin chọn lựa hai điều căn bản trong Ngũ Căn và Ngũ Lực. Ngũ Căn và Ngũ Lực là một trong ba mươi bảy phép tu hành của người Phật tử.

Điều 1 của Ngũ Căn  là Tín căn: Theo định nghĩa của Phật học phổ thông như sau:

1. Tín căn: là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống như lòng tin mù quáng, vô điều kiện, bất chấp lý trí của phần nhiều ngoại đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Ðức Phật không bao giờ bắt buộc Phật tử tin một điều gì mà không suy luận được, không giải thích được.Vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xét đoán. Bởi thế nên nó vô cùng vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh các hạnh lành, Phật dạy: "Tin là mẹ vô lượng của công đức". Nhưng Phật tử tin cái gì? Phật tử tin Tam Bảo:  - ngưng trích -

Điều 1 của Ngũ Lực là Tín lực được định nghĩa:

1. Tín lực: tức là thần lực của đức tin, hay sức mạnh lớn lao, vi diệu do tín căn phát sinh.  - ngưng trích -

Mê-tín: tin nhảm, tin cách mù-quáng. Mê-tín dị đoan (trang 909, Việt Nam Tự-Điển quyển hạ do Lê-văn-Đức cùng một nhóm văn hữu soạn; Lê-ngọc-Trụ hiệu đính. Nhà sách Khai Trí xuất bản).

Khi đức Phật hoàng còn tại thế, vào “Niên hiệu Hưng Long thứ 12 (1304) lấy đạo hiệu là Trúc Lâm Ðầu Ðà Ðiều Ngự Giác Hoàng rồi cùng đệ tử là tôn giả Pháp Loa và mười người đệ tử đi về khắp nẻo làng quê giảng pháp, hướng dẫn dân chúng làm lành lánh dữ tu theo mười điều thiện cũng như phá bỏ các nơi thờ cúng mê tín dị đoan (sách sử gọi là dâm từ)” – ngưng trích -.

Tham khảo: Lịch-Sử Đức Vua Trần-Nhân-Tông

Tấm gương này, thiết nghĩ hậu thế cần nên noi theo.

Thế nhưng hơn 700 năm sau, ngày 18-09-2010, trong buổi lễ dựng tượng Thầy thượng Quảng hạ Đức, ông Nguyễn-thành-Tài (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Sài-Gòn), xác nhận thầy Quảng-Đức là một liệt-sĩ cách mạng, nguyên văn như sau: ” “Chính từ ngọn lửa thiêng của Bồ tát đã làm thổi bùng lên tinh thần đấu tranh dũng cảm của đông đảo Tăng Ni, Phật tử và bao lớp người yêu nước, thúc đẩy phong trào cách mạng ở miền Nam thu đạt nhiều thắng lợi to lớn, giòn giã. Ngọn lửa Đại hùng lực, Đại từ bi của Ngài và hàng hàng lớp lớp chư Thánh tử đạo trong thời điểm lịch sử này đã góp phần quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, chế độ thực dân mới, tiến đến Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất của toàn dân tộc”, » - ngưng trích –

Phát biểu trên ngoài việc xác nhận sự hy sinh của thầy thượng Quảng hạ Đức cho việc phát triển đảng Cộng-sản Trung quốc (Cộng-sản Việt-Nam là chi bộ của cộng-sản Tầu), xâm lăng Việt-Nam Cộng-Hòa, còn biểu lộ sự mê-tín dị đoan cùng cực mà đảng cộng-sản Việt-Nam đã và đang duy trì từ 50 năm qua.

Bài viết lại được đăng trọn vẹn, không lời chú thích của ban biên tập Thư viện hoa sen.

http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-139_5-50_6-1_17-37_14-1_15-1_4-5385/

Sự mê-tín dị đoan mà đảng Cộng-sản đang cố duy trì, đó là chế độ của cố Tổng-thống Ngô-đình-Diệm đản áp Phật giáo; sự thật vốn không hề có chuyện này. Tất cả đều do ngoại bang đạo diễn khiến cho dân tộc Việt-Nam phải gánh chịu bao nỗi đau thương thống khổ từ hơn 50 năm qua.

Sự kêu gọi tổ chức “trọng thể tưởng niệm 50 năm ngày bồ tát Thích Quảng-Đức vị pháp thêu thân“ của các Giáo hội Phật giáo Việt-Nam cũng như Thống Nhất ở Hoa Kỳ, Âu-châu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan, thực chất đã đi vào quỹ đạo mê-tín dị đoan do đảng Cộng-sản Việt-Nam dàn dựng.

Là những người Phật tử bình thường như hàng triệu triệu người Phật tử khác quan tâm đến tiền đồ của đạo pháp và dân tộc, các thành viên của Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu thiết tha mong mỏi chư quý tôn đức đứng đầu các Giáo hội Phật Giáo hãy lắng tâm xét lại việc tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm thầy Quảng-Đức và chư thánh tử đạo.

Chúng con xin mạn phép nhắc lại ý nghĩa của sự quy y tam bảo.

Quy y tam bảo là quy y Phật, Pháp và Tăng. Ngoài ra

Quy Y Phật không quy y thiên thần quỷ vật;

Quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo;

Quy y Tăng không quy y tổn hữu ác đảng;

Đảng cộng-sản Việt-Nam là tổn hữu ác đảng. Sự tổ chức “trọng thể lễ tưởng niệm” chẳng những không mở bày được Tri Kiến Phật nhân mùa Phật đản 2557 năm, trái lại còn làm lu mờ, hoen ố hào quang sáng ngời của đức Phật trong việc tiếp tay cùng ác đảng Cộng-sản Việt-Nam quảng bá những điều mê-tín dị đoan.

Hành trì chánh tín bài trừ mê-tín dị đoan là phận sự cấp thiết của người Phật tử. Đặc biệt là của những vị như lai sứ giả như quý chư tôn đức.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

Âu-châu ngày 11-05-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site