lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Blog Phạm-Viết-Đào

Trúc-Lâm Yên-Tử (04-03-2013) (1) Đây là ý riêng của tác giả. 

***

Hoàng-Đạo-Sử | Nếu Đảng Đưa Được Việt-Nam Lên Thành "Con Rồng" Châu Á Thì Chẳng Ai Lại Đòi Hủy Điều 4 Hiến-Pháp

Hoàng-Đạo-Sử.

Ngay sau khi Quốc hội ra Nghị quyết về vận động toàn dân tham gia góp ý vào bản Hiến pháp 1992 sửa đổi, để xây dựng bản Hiến pháp mới 2013 phù hợp với thời kỳ lịch sử hiện nay của đất nước ta hơn, ông trưởng Ban biên tập Hoàng Trung Lý đã tuyên bố "không có vùng cẩm" tròng việc góp ý; như vậy là người góp ý kiến được tự do trình bầy quan điểm, lý luận, chính kiến của mình về tất cả các vấn đề nêu trong bản Dự thảo hiến pháp, đã được công bố…

Theo tôi, dân Việt Nam là một dân tộc "nhạy cảm chính trị", nhạy cảm trước những vấn đề thiết thân đến cuộc sống của mỗi người, có ảnh hưởng tốt xấu đến sự tồn vong của Tổ quốc. Vì vậy, trên các báo chính thống do các cơ quan Đảng, Nhà nước quản lý, cũng như trên các Trang mạng xã hội, nhiều cựu lãnh đạo trong trung ương Đảng, trong Chính phủ qua các thời kỳ; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cử nhân, đa phần được đào tạo dưới chế độ ta, trong đó có nhiều vị là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã dự hội thảo, làm Kiến nghị, tham gia soạn thảo "Hiến pháp" dự thảo ngoài luồng, với những ý tưởng, quan điểm rõ ràng, minh bạch, không hề dối trá, không lập lờ đánh lận con đen. Những ý kiến ấy, và cả bản Dự thảo của 72 vị trí thức lớn đều là tâm huyết, trung thực, khoa học, phù hợp với yêu cầu tiến triển của đất nước. Đó chính là tinh thần trách nhiệm cao của tầng lớp trí thức nước ta. Trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam, tầng lớp trí thức vẫn là "nguyên khí" quốc gia, mặc dù có thể cho đến nay, trong một số Nghị quyết và hành động thực tế của Đảng, Nhà nước ta chưa thật sự tôn trọng và quan tâm đầy đủ đến đội ngũ trí thức.

Mặc dù là bản Dự thảo, nhưng Hiến pháp lần này đưa ra lấy ý kiến công chúng vẫn còn nhiều điều mà đáng lẽ phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thật sự dân chủ, rồi giao cho một Ban soạn thảo độc lập soạn thảo trước khi công bố lấy ý kiến đóng góp của toàn dân. Làm được như vậy thì có trình tự, phù hợp nhận thức và tạo điều kiện về thời gian để các tầng lớp nhân dân đọc kỹ, nghĩ kỹ, có ý kiến xác đáng đóng góp.Muốn dân nhiệt tình đóng góp thì phải hết sức tôn trọng ý kiến của dân. Đằng này, tôi cảm thấy cái gì cũng gấp, cũng vội. Đất nước có hoà bình, lực lượng quân đội của ta còn hùng mạnh, ta sợ gì mà phải làm vội ? Dân đóng góp nhiều ý kiến hay, nhiều vấn đề có tính chất giường cột, cốt lõi quốc gia, dân tộc, nhưng vì "gấp và vội" nên tôi cảm thấy nó cứ sường sượng thế nào, và thú thật, tôi đang nghi là có một thế lực nào đó đang góp phần "chỉ đạo" ta làm nhanh việc xây dựng Hiến pháp?

Hiến pháp là Bộ luật cơ bản, Bộ luật của các bộ luật. Hiến pháp đúng sẽ là ngọn đuốc soi đường để toàn dân tiến lên, vì nó là kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc. Ngay cả tên nước, quốc kỳ, quốc ca...và những phạm trù kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự. an ninh, văn hoá xã hội, dân sinh v.v...đều phải được thảo luận, mổ xẻ, cân nhắc từng câu từng chữ, có kế thừa truyền thống ông cha, truyền thống lịch sử, trong đó kế thừa lời dạy của Cụ Hồ, của Đảng (nếu còn phù hơp), chứ không thể tuỳ tiện, muốn ghi thế nào thì ghi, vì không thể mối lúc mà ta có thể sửa đổi Hiến pháp được. Việc đã rồi, thì vẫn phải làm thôi. Bây giờ dừng lại để có thời gian chín muồi, trưng cầu dân ý, rồi mới lấy ý kiến nhân dân, có trình tự cần thiết đấy nhưng chót phát động rồi thì vẫn phải tiến hành, tốt nhất là không nên "kết thúc" vào cuối tháng Ba này, mà nên kéo dài hết năm nay, hoặc sang nửa năm sau cũng được.

Ta còn nặng tư tưởng "nhiệm kỳ" lắm, cho nên cái gì cung vội, mà hễ vội là chất lượng không cao, việc nhỏ đến việc lớn đều thế. Ông Trung Lý có thể coi là người đại diện cho ban soạn thảo Hiến pháp tuyên bố "không có vùng cấm"; trong khi góp với bản Hiến pháp mới, mới một ít ngày ý kiến chưa đâu vào đâu, mới bắt đầu sôi nổi, thì đã bị "hai ông lớn" nhất của Đảng và Nhà nước "giội gáo nước lạnh" rồi. Thế thì có cho ăn kẹo, người dân cũng không dám góp ý nữa; Chưa chi đã bị Cụ Tổng Bí thư "chụp cho cái mũ" là suy thoái rồi ?

Thực ra, hiện nay, đánh giá của chính Trung ương Đảng (qua Nghị quyết Trung ương 4) là Đảng ta, đúng ra là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kể cả đảng viên nắm chức quyền cấp cao !" Và trong thực tế, chỉ khoảng hai thập niên gần đây thôi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta "thụt lùi" chứ không thấy những bước tiến của "Con Rồng Châu Á". Xin kính mời các “Cụ” ở Bộ Chính trị, ở trung ương, ở quốc hội, ở chính phủ dành thời gian vi hành về cơ sở, gặp cán bộ hưu trí, cựu chiến binh và dân thường hỏi han họ xem hai chục năm qua, họ được đảng "ban" cho những gì?

Một số thông tin chính thống cho hay, hơn 100.000 doanh nghiệp phá sản, hầu hết các tập đoàn kinh tế "anh cả đỏ" của Nhà nước làm ăn thua lỗ, nhưng lương thưởng thì vẫn ngất ngưởng? Theo con số mà người ta có thể thông báo được thì khu vực này đã làm thất thoát 1 triệu 330.000 nghìn tỷ đồng? Ngoại trừ "tam nông" còn có thể có điều tin cậy được, chứ tất cả các ngành kinh tế đều suy thoái, đều làm ăn chưa đâu vào đâu. Dân trông chờ vào đảng lãnh đạo và Chính phủ điều hành thì thế đấy. Bây giờ, hoảng quá, lại chủ trương "tái cơ cấu" lại tất cả. Nhưng "tái cơ cấu" trên cơ sở cái đã thất thoát đổ nát, thì làm sao mà "tái cơ cấu được". Nhân đây, chúng tôi khần thiết mời Ông Ngô Văn Dụ, Ông Tô Huy Rứa, cả ông Đinh Thế Huynh bớt chút thời gian về thăm địa phương chúng tôi, quê hương của Vụ Văn Giang mới đây, đi sâu tìm hiểu xem, từ ngày được "tái lập tỉnh" chúng tôi được và mất những gì. Một số cán bộ cũ của tỉnh thì nói không úp mở rằng : "Ông X đã phá nát tỉnh mình", "Anh Y đã phá nát huyện mình" và Cậu Z cũng đã phá nát xã mình rồi !" Các khu công nghiệp thì rệu rã, các đoàn thể thì bị hành chính hoá, công tác tổ chức cán bộ thì đều đưa con ông cháu cha, phần lớn là học hành không tử tế (vì ý lại bố mẹ làm to nên lười học) nhưng bây giờ lại được ngồi vào những cái ghế thơm tho lãnh đạo huyện, ngành, đoàn thể, cơ quan.

Trong đó có vị nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã 'sắp xếp" cho ba con trai, một con rể vào làm việc, giữ những vị trí quan trọng của huyện rồi mai kia là lên tỉnh. Trong khi rất nhiều em đỗ đạt, kể cả đỗ thủ khoa, nhưng vì không phải con em các vị lãnh đạo nên gõ cửa các cơ quan mỏi cả tay mà chưa có ai nhận. Nguyên khí quốc gia bị bỏ lãng phí, chất xám bị bỏ rơi, thử hỏi có ai là người duy trì kỷ cương, cách mạng được không?

Chúng tôi thừa nhận trong 83 năm Đảng lãnh đạo và cùng làm cách mạng, cùng nhân dân đổ xương đổ máu, xây dựng cơ đồ, như Việt Nam ngày nay. Tuy nhiên, tổ chức có nhiều người suy thoái nhất lại chính là Đảng Cộng sản (chính Bộ Chính trị và Trung ương thừa nhận như thế và thực tế còn tệ hơn nhận định vào văn bản). Dân chúng thì luôn là sức mạnh nhưng vẫn là người bị lãnh đạo; ngày xưa là Vua, nay là Chủ tịch nước, ngày xưa là tập đoàn phong kiến này, phong kiến kia, rồi thực dân, rồi phát-xít, ngoại bang, nay là có Đảng. Giá như Đảng luôn trong sạch, luôn một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đưa nước nhà tiến lên thành con Rồng châu Á, thì nhân dân không phải "giáo dục" vẫn thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ trong Hiến pháp mà còn trong mọi văn bản có liên quan khác. Bây giờ "một bộ phận không nhỏ suy thoái" đó chính là số đảng viên có chức có quyền (tức là lãnh đạo nhân dân) đều tham nhũng, lãng phí, ích kỷ, làm giầu bất chính, xa dân...thì cứ bắt dân phải "tin tưởng tuyệt đối" phải tung hô thừa nhận vai trò lãnh đạo thì là một điều cực kỳ vô lý. Đơn giản nhưng không thể giải quyết được một khi bản thân Đảng không muồn giải quyết, không chịu "nhường ngôi" hoặc không chịu tu luyện mình để lấy lại lòng tin của dân.

Đến như một việc không lớn lắm, có chứng cớ lịch sử, là Cụ Hồ bảo "quân đội trung với nước" mà ít lâu nay người ta lại bảo "quân đội trung với Đảng" thế thì có lạ không, riêng khía cạnh này chúng ta chẳng mảy may làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (1), chứ chưa nói đến nhiều vấn đề khác nữa.

Chúng tôi là dân, ai lãnh đạo cũng được nhưng phải là người thông minh, trí tuệ, hết lòng vì dân trong thực tế chứ không phải chỉ trong khẩu hiệu hoặc nói một đằng làm một nẻo. Lòng tin của dân quá dễ, nhưng cũng quá khó. Phải không, thưa đảng ?

Được đăng bởi vào lúc

16 nhận xét:

Nặc danh20:22 Ngày 02 tháng 3 năm 2013

Việc Đảng CSVN đưa đất nước thành Con Rồng (chỉ ở Châu Á thôi) cũng chỉ vĩnh viễn là một giấc mơ ảo tưởng!

Thử bấm đốt ngón tay mà xem: Sau "giải phóng" miền Nam, "đưa cả nước tiến lên CNXH", đến nay đã ngót nghét gần 40 năm, thế nhưng chưa thấy lấp ló cái vẩy Rồng đâu cả, thậm chí kinh tế ngày càng đi xuống. Trong khi đó chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, cũng chỉ cần 30 năm có lẻ, tức đến thập niên 1980 của TK trước, Hàn Quốc đã trỗi dậy từ đống tro tàn, thành Con Rồng Châu Á, làm cả thế giới kính phục. Nhật Bản cũng vậy, một quốc gia rất nghèo về tài nguyên nhưng đã thành nước G7 từ đời nào rồi.

Tất cả là do cái tầm và cái tâm của người lãnh đạo đất nước. Thử nhìn vào lãnh đạo CSVN xem, không một ai có được 2 điều đó, thậm chí chỉ một trong hai điều đó. Cứ nhìn vào Bộ Chính trị : Trong 14 ông thì có đến quá nửa chỉ ôm một mớ lý thuyết suông, không có kiến thức gì về kinh tế, KH tự nhiên, từ cụ Tổng đến Huynh, Rứa, Lê Hồng Anh, 3D, Dụ, Nghị, Lê Thanh Hải... Trình độ đã không có, lại bảo thủ nên dân khổ, nước nghèo. Cứ cái đà này thì đến 2020, chưa chắc đã thành một nước CN phát triển như đảng đề ra.

Thôi thì dân không hy vọng gì đất nước thành Rồng (nếu còn CS lãnh đạo), chỉ mong sao thành con Rắn hổ mang, lúc cần thì cũng có thể ngẩng đầu lên được!
Trả lời
Trả lời

Nặc danh00:56 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Ko thành sâu là tốt lắm rồi , mong gì thành rắn , lại là rắn hổ hả bạn !!!

Phuoc Le05:12 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Chúng ta thành rồng 'lộn" hết rồi bạn ạ
Trả lời

Nặc danh20:44 Ngày 02 tháng 3 năm 2013

Đảng đang đưa đất nước này, dân tộc này thành CON GIUN thì đúng hơn bác Hoàng Đạo Sử ạ. Sau gần 40 năm "dưới sự lãnh đạo sáng suốt" của ĐCSVN quang vinh, đến nay nước VN đã và đang bị tụt hậu toàn diện. Tham nhũng thì tràn lan từ trung ương đến địa phương.Nợ nần chồng chất. Những chủ trương chính sách của họ đưa ra không nhằm phục vụ dân, mà chỉ vì mục đích phục vụ quyền lợi cho " một bộ phận không nhỏ, nhóm lợi ích" mà thôi. Một chế độ tàn bạo, một nhà nước côn đồ, chỉ biết ưc hiếp dân lành, thì có đến 1000 năm sau, cũng không thể đưa đất nước này tiến lên được.
Trả lời

Nặc danh21:42 Ngày 02 tháng 3 năm 2013

Gần đây đọc một số bài viết của bác HĐS thấy tuy lời văn đơn giản nhưng tràn ngập hơi thở của đời sống: một đời sống có ngôn ngữ với nhiều dấu hỏi, nhiều nỗi đau được lột tả trực tiếp, thẳng thắn và sinh động. Đó là cái quí trong phẩm chất tư duy và tư tưởng của bác.

Thực tiễn ở ngay đây, ngay trong những bài viết của bác. Nếu mọi người cùng chung tay có nhiều bài viết kiểu thế này sẽ là áp lực để mọi người và lãnh đạo tỉnh ngộ để xét lại mình mà thay đổi đi đừng cố sức ôm cái đã quá cũ mòn, lạc hậu...
Trả lời

ConthangBom22:07 Ngày 02 tháng 3 năm 2013

Lão Đào ni giàu trí tưởng bở hỉ! Đoảng ni mà nàm được như nớ thì có mà đến Tết Công gô (sao Hỏa) ợ!
Trả lời

người bình dan23:08 Ngày 02 tháng 3 năm 2013

nói chung đã gần 7o năm dưới sự dìu dắt lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng ta ,mọi mưu lược, lươn lẹo,lẻo lự đã tận dụng cạn kiệt,nhưng do dân,vì dân nên cũng ráng dẫn dắt nhân dân đi nốt quảng đường còn lại tiên lên chủ nghĩa xh.nhưng dân mòn mõi cho thời kỳ "quá độ"này nên la toáng lên thôi.còn việc thị trường xhcn thì đang tiến triển tốt đẹp.ơn đảng được nhân dân ghi tạc hàng ngày trên báo đài.nhưng thôi,cảm ơn đảng thời gian đủ dài lắm rồi,sức người có hạn.Tạo hóa cho con người ai cũng có ước mơ,củ rồi cũng chán muốn thay đổi.đảng ta cứ thử xem sao.kinh nghiệm cho thấy lòng dân mới số 1.irac ,lybi ,con bảo vệ cha, dòng tộc bảo vệ nhau nhưng kết cục tồi tệ tang tóc.
Trả lời

Nặc danh00:47 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Chúng tôi là đàn bà, chịu phận nằm ngửa, nhưng ai làm việc ấy ít nhất cũng phải có một "mẩu năng lực" chứ!
Trả lời

Nặc danh04:14 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Hien phap duoc quoc hoi thong qua voi dieu 4. Dang cong san duong nhien la luc luong quyet dinh moi van de cua dat nuoc. De giu vung hoa binh va bao ve lanh tho bien cuong ve tren ban do, dang tuyen bo duong di cua dang la duong di cua dang cong san trung quoc. VN luc do chi la bien gioi dia ly phong trao cong san quoc te do dang cong san Trung quoc lanh dao. Dan toc viet nam co tinh hoa hoan va du day khong the lam cach mang vo san tren toan the gioi duoc vay nen phai tieu diet theo hoc thuyet TQ day Pon pot. Nhan dan viet nam chuan bi ve thien dang duoi bac thang cua dang cong san VN
Trả lời

Nặc danh06:52 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Làm (góp ý sửa đổi HP) theo kiểu "Ngàn năm Thăng long" ấy mà chỉ cần cho có vài ba tháng hỏng, "kệ mẹ nó" cốt sao khu Ba đình không sao là OK! Phải gọi đây là cách làm chiếu quan chứ không phải chiếu lệ!
Trả lời

Nặc danh07:26 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Bà cứ nằm ngửa sẵn đi. Tôi xung phong làm việc ấy cho. nhưng xét đến năng lực tôi xin kiếu. phải nhường lại ĐCSVN làm thôi!
Trả lời

Trinh Van08:31 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Ngày nay đảng cộng sản VN đã mất sạch trơn uy tín trong dân chúng rồi nên tốt nhất là các vị lãnh đạo đảng nên nhìn nhận thực tế đó. Vì sao đảng mất uy tín thì trong bài này tác giả đã nói ra rồi đấy. Vấn đề bây giờ là liệu rồi đảng có chịu nhận sai lầm, quyết tâm sửa chữa hay không. Theo tôi, nếu đảng quyết tâm thì hãy dũng cảm từ bỏ điều 4 phi lý trong hiến pháp mới, chấp nhận cạnh tranh với các đảng khác (sẽ được thành lập hay đang bị cấm đoán). Nếu quả như đảng chọn ra được những đại diện ưu tú, có tài, có tâm thì thế nào rồi đảng cũng sẽ được nhân dân bầu làm lãnh đạo, còn như hiện nay thì không có chuyện đó đâu. Các vị lãnh đạo đảng đừng có tham quyền cố vị mà ôm mãi lấy quyền lãnh đạo độc tôn, chỉ có làm cho nước thêm nghèo, dân thêm bức xúc mà thôi.
Trả lời

Nặc danh09:40 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Cứ để đảng cầm quyền thì không bao lâu nữa VN sẽ biến thành con giun chứ rồng gì mà rồng

Chỉ riêng ông 2D đã phá trên 4 tỷ USD... khiếp quá! Khiếp quá!

Tui lạy các ông, các ông hãy xuống để dân nhờ, con cháu không phải còng lưng trả nợ!
Trả lời

Nặc danh10:49 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

bác Hoàng Đạo Sử phân tích thật chí lý, cũng như bao bác khác . nhưng thưa các bác những điều hay , lẽ phải, của những người có trí tuệ và tri thức uyên thâm lại có tâm với đất nước như tất cả các bác đối với chúng nó chẳng khác nào đàn gãy tai trâu , chúng chẳng hiểu gì đâu . nhưng nếu có hiểu chúng nó cũng chẳng nghe đâu . phải bảo vệ nhau chứ, vì nó thối là thối cả một hệ thống từ trên tận trung ương xuống tận cơ sở , nếu bươi ra là bốc mùi hết . độc đoán , chuyên quyền ,thiếu dân chủ , dân góp ý thì chụp mũ ,nâng quan điểm , là những Đảng viên không tham gia chính quyền chúng tôi thấy nếu không có lãnh tụ tài ba ,có tâm để chấn chỉnh đốn lại đảng thì một ngày không xa sự đổ bể ,tan vở là một tất yếu không thể tránh khỏi . nguyễn phú trọng không nhìn cái gương nông đức manh mới nghỉ mà đã lầm lũi như con chó hoang cúi đầu không giám nhìn ai tự mình thấy xấu hổ chứ chưa nói đến đi ra là bị ngưõi đời chửi rủa ,khinh bỉ . nhân nào thì nhận được quả đó ngay tức khắc ,các bác cứ yên tâm chờ đợi ./.
Trả lời

Nặc danh11:31 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

mong cho ngày tàn bạo chúa nhanh đến để cho con dân nước Việt được nhờ. Mong cho những ngọn sóng thần quyét sạch bọn tham quan, bán nước để cho dân tộc Việt làm lại từ đầu
Trả lời

Nặc danh11:47 Ngày 03 tháng 3 năm 2013

Cái lão đầu hói rửa mặt lâu hơn gội đầu mỗi hôm nói một kiểu chả biết đâu là thật hay là giả các bác cứ vào trang Người Lót Gạch khác rõ, đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Hoàng-Đạo-Sử @ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site