lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

Weblinks:

 

Tư Tưởng Của Phật Giáo

Hồng Danh Sám Hối

Thiên Anh Lạc sưu tập

1, 2, 3, 4, 5

---o0o---

Nam mô Bảo Quang Phật: Trí quang sáng ngời, chiếu suốt không cùng. Trí tuệ của ta cũng rất là rộng lớn, sáng soi, không bị cám dỗ. Trí quang là tâm từ, bi, hỉ, xả, còn gọi là chân trí.
Nam mô Long Tôn Vương Phật: Rồng hay lên xuống, biến hiện rất nhanh. Phật hay tùy cơ ứng hoá. Tùy căn cơ của chúng sinh mà giáo hoá.
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật: Phật làm đại pháp tướng hàng phục các ma oán như ba quân mãnh lực tinh tấn hay đẩy lui quân địch. Tinh tấn-Phải tự lợi rồi mới lợi tha, giác hạnh viên mãn.
Nam mô Tinh Tấn hỷ Phật: Do vì tinh tấn làm việc tự lợi, lợi tha, công tròn, quả mãn, khắp đặng hoan hỷ.
Nam mô Bảo Hoả Phật: Dùng lửa trí huệ để đốt cháy hết rừng phiền nảo sinh tử của tự và tha.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật: Trăng báu tròn sạch, sáng suốt pháp giới. Phật tánh viên thông vô ngại ví như trăng báu tròn sạch.
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật: Hiện ra đức tướng trí tuệ, vận không cái ngu, ba hoặc là vô minh hoặc, trần sa hoặc, kiến hoặc.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật: Trăng báu dạo đi trên hư không, ánh trí chiếu nơi pháp giới.
Nam mô Vô Cấu Phật: Chân thể riêng bày, xưa nay thanh tịnh. Phật tánh xưa nay thanh tịnh, như như bất động.
Nam mô Ly Cấu Phật: Vẫn lìa nhơ phiền não, thường được điều sạch chân như.
Nam mô Dõng Thí Phật: Mạnh dạn ra bố thí tài và pháp để rộng đường giáo hoá chúng sinh.
Nam mô Thanh Tịnh Phật: Thực tướng thanh tịnh xưa nay vẫn tròn đày.
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật: Thí pháp thanh tịnh, tam luân không tịch khắp khiến chúng sinh đều đến địa vị Phật. BởI khi bố thí Pháp cho chúng sinh, quán tam luân không tịch nên đến quả vị Phật và vì chúng sinh cũng quán như ta nên cũng đến quả vị Phật.
Nam mô Ta Lưu Na Phật: Ta Lưu -Nước Cam Lồ, thuốc trường sinh bất tử. Phật Pháp khiến chúng sinh vào địa vị vô sinh.
Nam mô Thủy Thiên Phật: Nước trong chiếu trên trờI, dướI trời, lòng in lẽ Phật và chúng sinh. Tâm lắng hết phiền não rồi thì chỉ còn tánh thanh tịnh.
Nam mô Kiên Đức Phật: Đức trí bền chắc hoá độ vô biên. Trí tuệ của đức Phật miên viễn không bao giờ thay đổI và dùng trí tuệ đó để hoá độ chúng sinh. Đây là chỉ cho Phật tánh của chúng sinh.
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật: Pháp thân có mùi hương công đức, khắp huân vào nơi chúng sinh. Pháp thân có vô lượng công đức bởi giới, định, tuệ, giải thoát của đức Phật và xông khắp chúng sinh.
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật: Cúc-Lột. Đức như lai tướng tốt, lột ra ánh sáng trùng trùng vô tận.
Nam mô Quang Đức Phật: Ánh từ khắp ích, ơn đức không hết. Chỉ cho lòng từ bi đối vớI chúng sinh là chúng sinh duyên từ bi, pháp duyên từ bi, vô duyên từ bi.
Nam mô Vô Ưu Đức Phật: Chứng đại niết bàn, vẫn lìa ưu não, tự chứng công đức, khắp giáp không cùng.
Nam mô Na La Diên Phật: Na La Diên-Kiên cố. Thân Phật kiên cố dường như kim cương không gì phá hoại được. Pháp thân vô hình, vô tướng cho nên không gì phá hoại được dù thời gian hay không gian.
Nam mô Công Đức Hoa Phật: Nhân tu vạn thiện công đức như hoa mở, quả chứng ba đức chân như dường kết trái.
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật: Hoa sen nở trải sáng vẽ khắp ngờI, phép thần dạo chơi ứng hoá cả ba cõi.
Nam mô Tài Công Đức Phật: Công đức bố thí tài, pháp khắp giúp vô cùng.
Nam mô Đức Niệm Phật: Đức từ khắp nhuần, niệm bi chẳng nghỉ.
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật: Công đức diệu thiện, tiếng đồn khắp nghe.
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật: Hồng Diệm-Ánh của cây phướn bằng ngọc Xích Châu trong cung của Thiên Đế, tia ngọc xạ lẫn nhau, để tỉ dụ hào quang của Phật khắp suốt.
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật: Đức như lai bước đi dường như voi chúa, phàm có dạo bước, xứng khéo công đức, khắp đến mười phương, ứng hoá vô lượng.
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật: Công đức trang nghiêm giáp khắp mười phương, hoá hoá chẳng dứt, lợi ích vô lượng.
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật: Dưới đáy lòng bàn chân của Phật có tướng tốt như vòng tròn bánh xe một ngàn bức, bước đi có hoa báu đỡ chân, dạo khắp mười phương.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật: Ta La-Tối thắng, kiên cố, làm chúa loại cây, là một cây chỗ như lai thành đạo nên xưng là vương.
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật: Thu hết hai phần nghĩa của Phật danh trước để quy về đức A Di Đà. Quán Kinh nói " Thân pháp giớI của chư Phật như lai vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh ". Nay Pháp thân của A Di Đà Phật đây, Pháp thân bao trùm cả mười phương vi trần sát độ, thế là kho thân pháp giới vô tận công đức vậy.Với 88 vị Phật trước và sau thêm ngài A Di Đà có nghĩa là từ trưóc đến đây, các công đức lạy và niệm Phật đều kết về cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Bởi đức A Di Đà có 48 lời nguyện rộng sâu, nên một mình ngài thắng hơn hết cũng cơ duyên của chúng sinh ở cõi ta bà này. Số là những chỗ người ta ra làm được công đức gì nếu quy nhất đặng đó thì đại đạo dễ thành tựu. Thế nên, ngườI ra làm việc Phật sự đều do đức Di Đà làm chỗ kết qui là chính có lý do như thế.Về phần lý tánh thì có đủ 89 vị Phật ở khắp mười phương pháp giới để chúng sinh lễ lạy, quán tưởng và noi theo những hạnh nguyện và công đức các ngài. Về phần sự thì mỗi chúng sinh đều có đủ 89 vị Phật nơi bản tâm thanh tịnh để quay về nương tựa. Lý và sự phải đi đôi thì công đức sám hối mới viên dung vô ngại. Tám mươi chín đức Phật và mười phương hết thảy thế giới như vi trần, các đức thế tôn nhiều vô lượng, các ngài thường trú nơi thế gian, thường phóng hào quang hằng độ chúng sinh, cúi xin các ngài thương nghỉ đến chúng con. Ngữa cầu chư Phật duỗi lịng từ thương nhớ đến chúng con. Với chư Phật ở tất cả thế giới - đó là khắp cả bề ngang. Thường trú ở trong đời - Đó là tột bề dọc. Pháp thân của chư Phật thường trú giáp khắp, ánh từ quang xưa nay thường soi. Ngặt vì chúng sinh lấy nghiệp tự ngăn che, trọn ngày thường ở trong thân Phật mà không thấy được Phật, như kẻ tối mắt, ở dưới ánh sáng của mặt trời mà không thấy được cảnh vật, màu sắc. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước, sa đắm trong đường mê đã lâu mà không biết lối ra. Nay có phúc đức và cơ duyên được gặp Phật, Pháp, Tăng, gặp giáo lý Phật nên phải dốc lòng cầu thỉnh chư Phật ở đờI để dung thứ cho ta được sám hối tội nghiệp đã gây ra. Từ đời này, đời trước, hay từ vô thỉ sinh tử cho đến nay gây các tội lỗi, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mà vui mừng theo. Từ tiền sinh cho đến ngày nay đã gây tạo bao nhiêu tộI nghiệp, mỗi đời tạo tác không ngần mé, luôn cả đờI nay hoặc nhớ, hoặc quên, nay đối trước chư Phật, tận tình thổ lộ, hết thảy lòng cầu xin sám hối không mảy che dấu tộI lỗi mình tạo, xúi ngườI tạo, hoặc thấy ngườI tạo mà vui mừng.Đồ vật của tháp, của hiện tiền tăng hay của tứ phương tăng hoặc tự mình lấy, xúi người lấy, thấy người lấy mà vui mừng. Kế đến là phát lồ sám hối những tộI lỗI từ đời trước, hoặc đời nay đã lấy tài vật của ngôi Tam Bảo. Từ ngôi tháp như tự, miếu, am viện ..... đều là nơi phụng thờ ngôi tam bảo, chỉ nên cúng dường, chẳng nên lấy một phân, một hào nào cả.Từ Ngôi tăng tức là tất cả các thầy là đấng làm sư phạm cho người, ta chỉ nên cúng dường chứ không nên trộm lấy sự vật chi của các ngài.

Từ Tứ Phương Tăng là tài vật của các nhà tăng từ tứ phương đem lại hay là của nhà thí chủ đã cúng dường tứ phương tăng. Gồm hai nghĩa.

1/ Tăng chúng còn hiện tiền nơi mười phương.

2/ Từ quá khứ hay vị lai mà có ảnh hưởng đến tăng chúng nơi tứ phương, do vì tài vật của chiêu đề thường trú thể nó tột cùng đến ba đời cũng chỉ nên cúng chứ chẳng nên lấy một vật nhỏ gì.

1, 2, 3, 4, 5

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

free counters

un compteur pour votre site