lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Death By China:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Biên-Khảo Bút-Ký Hồi-Ký :

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư Đi Tin Lại:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Trang Nhật Hồng Nguyễn-thanh-Vân

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Tủi Liễu Đài Trang

(Từ bài thơ đầu tiên “Tủi Liễu Đài Trang” với 56 chữ đọc ngược và đọc xuôi, có thể thay đổi vị trí các chữ, để có thêm hai bài thơ đọc ngược xuôi khác nữa. Đồng thời cũng còn có thể dùng 56 chữ đó, để làm thêm một số bài thơ Tứ Tuyệt, hay Song Thất Lục Bát, hoặc thơ Lục Bát. Rồi cũng từ bài thơ đầu tiên, xin cắt bỏ một số chữ ở đầu câu hoặc cuối câu, làm thành 32 cách đọc như : đọc xuôi, ngược, đọc từ trên xuống từ dưới lên, và đọc từ trái sang phải hay ngược lại. Thiết nghĩ đây là sự phong phú của tiếng nước ta, mà ít có thứ tiếng nào trên thế giới sánh được. Tác giả cũng chỉ là cố công chọn chữ, tìm lời và sắp xếp các câu cho hợp lý về vần điệu…vv… Xin mời quý bạn yêu thơ, nhất là các bạn trẻ cùng thưởng thức, và chỉ điểm thêm cho).

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Đọc Xuôi :

Trang đài liễu tủi khóc buồn hoa !       

Phước bạc đời đau xót ngọc ngà.       

Ngang trái nỗi… sầu, tim vỡ nát,      

Đắng cay tình… hận, máu chan hòa.   

Đàn rơi phím giận, lòng tê tái,              

Lược trách gương hờn, lệ thiết tha.        

Tàn rữa phấn son chìm khổ bể,        

Tan hồn mộng rũ sắc hương nhòa !   

Đọc Ngược :

Nhòa hương sắc rũ mộng hồn tan,

Bể khổ chìm son phấn rữa tàn.       

Tha thiết lệ hờn gương trách lược,          

Tái tê lòng giận phím rơi đàn.

Hòa chan máu… hận, tình cay đắng,   

Nát vỡ tim… sầu, nỗi trái ngang.            

Ngà ngọc xót đau đời bạc phước,   

Hoa buồn khóc tủi liễu đài trang !  

A.- THAY ĐỔI CÁC CÂU VÀ CÁC CHỮ :

Từ bài thơ gốc : Thất Ngôn Bát Cú “Tủi Liễu Đài Trang” đọc  xuôi ngược nêu trên; xin sắp xếp 56 chữ trong đó thành hai bài thơ Thất Ngôn Bát Cú xuôi ngược khác, và các bài thơ Tứ

Tuyệt, Song Thất Lục Bát và Lục Bát có “tựa khác” như :

Bài Bát Cú 1.-  Rũ Chìm Hoa.              

Đọc Xuôi :                

Trang đài xót liễu rũ chìm hoa,         

Bể khổ đời tê tái ngọc ngà.              

Đàn giận phím rơi tình vỡ nát,         

Lược hờn gương trách lệ chan hòa.        

Tàn son sắc tủi lòng cay đắng,              

Rữa phấn hương sầu mộng thiết tha.      

Ngang trái nỗi đau buồn bạc phước,       

Tan hồn khóc hận máu tim nhòa !

 Đọc Ngược

Nhòa tim máu hận khóc hồn tan,

Phước bạc buồn đau nỗi trái ngang.

Tha thiết mộng sầu hương phấn rữa,

Đắng cay lòng tủi sắc son tàn.

Hòa chan lệ trách gương hờn lược,

Nát vỡ tình rơi phím giận đàn.

Ngà ngọc tái tê đời bể khổ,

Hoa chìm rũ liễu xót đài trang !

Bài Bát Cú 2.-  Xót Ngọc Ngà.

Đọc Xuôi :                 

Trang đài tủi liễu trách hờn hoa,          

Phước bạc tình đau xót ngọc ngà.       

Đàn giận phím sầu tim vỡ nát,              

Lệ rơi lòng hận máu chan hòa.               

Tàn son khổ phấn hồn tê tái,                

Rũ lược buồn gương nỗi thiết tha.          

Ngang trái khóc đời cay đắng mộng,   

Tan chìm bể rữa sắc hương nhòa !

Đọc Ngược

Nhòa hương sắc rữa bể chìm tan,

Mộng đắng cay đời khóc trái ngang.

Tha thiết nỗi gương buồn lược rũ,

Tái tê hồn phấn khổ son tàn.

Hòa chan máu hận lòng rơi lệ,

Nát vỡ tim sầu phím giận đàn.

Ngà ngọc xót đau tình bạc phước,

Hoa hờn trách liễu tủi đài trang !

Bài Tứ Tuyệt 1.- Hương Sắc Rữa.

Liễu hờn hoa trách, tủi đài trang,

Cay đắng mộng đời, khóc trái ngang.

Lược rũ buồn gương, chìm bể hận,  

Tái tê ngà ngọc, xót hồn tan.      

                  000

Lệ rơi lòng khổ, tim nhòa vỡ,

Bạc phước tình đau, phím giận đàn.

Tha thiết nỗi sầu, hương sắc rữa,

Phấn tàn son nát máu hòa chan !

Bài Tứ Tuyệt 2.- Máu Chan Hòa.

Mộng rũ đài trang, xót ngọc ngà,

Khóc hồn liễu hận, máu chan hòa.

Đàn rơi phím giận, sầu tim vỡ,          

Phước bạc đời đau, lệ thiết tha.               

                     000                                   

Sắc rữa tàn hương, chìm bể khổ,     

Nỗi tình ngang trái, phấn son nhòa.  

Tái tê lòng tủi,  hờn cay đắng,

Gương trách lược buồn, tan nát hoa.

Bài Song Thất Lục Bát 1.-  Đàn Rơi Phím.

Đàn rơi phím, ngọc ngà vỡ nát,

    Đắng cay đời, phước bạc nhòa son.

         Thiết tha lược trách gương buồn,

Tái tê lòng xót, đau hờn phấn hoa.    

                         000                         

    Chìm bể khổ, chan hòa lệ tủi,

    Liễu hận tình, sầu nỗi trái ngang,

Giận hồn mộng rũ đài trang,

Máu tim tan rữa, khóc hương sắc tàn !

Bài Song Thất Lục Bát 2.-  Mộng Hồn Tan.

Chìm bể khổ, lòng đau xót hận,

Phím đàn rơi, hờn giận trái ngang,

Tình sầu máu lệ hòa chan,

Mộng hồn tan rữa, sắc hương rũ nhòa.

                           000                 

Tim tê tái, ngọc ngà vỡ nát, 

Tủi phấn son, phước bạc đài trang.

Thiết tha lược trách buồn gương,

Khóc đời liễu… nỗi hoa tàn đắng cay !

Bài Lục Bát 1.-  Đời Bạc Phước.

Khóc đời bạc phước hồn hoa,

Đắng cay tình hận, ngọc ngà nát tan.

Phím đàn rơi, giận trái ngang,

Liễu chìm bể khổ, đài trang xót buồn,

Thiết tha lược trách phấn son,

Mộng sầu đau tủi, máu hờn hòa chan.  

Nỗi lòng lệ rũ nhòa gương,

Tái tê tim vỡ, sắc hương rữa tàn!

Bài Lục Bát 2.-  Nát Tan Hồn.

Liễu chìm bể khổ đời hoa,

Phấn son trách lược, thiết tha hận buồn.

Ngọc ngà mộng nát tan hồn,

Nỗi tình đau vỡ, xót hờn đài trang.

Tủi lòng giận phím rơi đàn,

Đắng cay, phước bạc sắc hương rữa tàn.

Tái tê tim máu hòa chan,

 Gương nhòa lệ rũ, trái ngang khóc sầu !      

B.- CÁC CÁCH ĐỌC :

 

       Từ Bài thơ gốc : “Tủi Liễu Đài Trang” Đọc Xuôi,

       Đọc Ngược; xin cắt bỏ 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ, 5 chữ

       trong mỗi câu, để trở thành những bài Thơ Tự Do,

       và đọc từ trên xuống, từ dưới lên, cũng như đọc từ

       phải sang trái, từ trái sang phải gồm 32 cách như sau :

 

1.- Đọc Xuôi :

Trang đài liễu tủi, khóc buồn hoa !       

Phước bạc đời đau, xót ngọc ngà.       

Ngang trái nỗi… sầu, tim vỡ nát,      

Đắng cay tình… hận, máu chan hòa.   

Đàn rơi phím giận, lòng tê tái,              

Lược trách gương hờn, lệ thiết tha.        

Tàn rữa phấn son, chìm khổ bể,        

Tan hồn mộng rũ, sắc hương nhòa !   


2.-Đọc Ngược :

Nhòa hương sắc rũ, mộng hồn tan,

Bể khổ chìm son, phấn rữa tàn.       

Tha thiết lệ hờn, gương trách lược,          

Tái tê lòng giận, phím rơi đàn.

Hòa chan máu… hận, tình cay đắng,   

Nát vỡ tim… sầu, nỗi trái ngang.            

Ngà ngọc xót đau, đời bạc phước,   

Hoa buồn khóc tủi liễu đài trang !  

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, đọc thành Thơ 5 chữ :

Liễu tủi khóc buồn hoa…

Đời đau xót ngọc ngà…

Nỗi sầu tim vỡ nát…

Tình hận máu chan hòa…

Phím giận lòng tê tái…

Gương hờn lệ thiết tha…

Phấn son chìm khổ bể…

Mộng rũ sắc hương nhòa…!

4.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như Cách 3, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2  hoặc 3 chữ :

Liễu tủi…

Khóc buồn hoa…


Đời đau…

Xót ngọc ngà…


Nỗi sầu…

Tim vỡ nát…


Tình hận…

Máu chan hòa…


Phím giận…

Lòng tê tái…


Gương hờn…

Lệ thiết tha…


Phấn son…

Chìm khổ bể…


Mộng rũ…

Sắc hương nhòa…!


5.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, đọc thành Thơ 5 chữ :

Sắc rũ mộng hồn tan…

Chìm son phấn rữa tàn…

Lệ hờn gương trách lược…

Lòng giận phím rơi đàn…

Máu hận tình cay đắng…

Tim sầu nỗi trái ngang…

Xót đau đời bạc phước…

Khóc tủi liễu đài trang…!


6.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược như Cách 5, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Sắc rũ…

Mộng hồn tan…


Chìm son…

Phấn rữa tàn…


Lệ hờn…

Gương trách lược…


Lòng giận…

Phím rơi đàn…


Máu hận…

Tình cay đắng…


Tim sầu…

Nỗi trái ngang…


Xót đau…

Đời bạc phước…


Khóc tủi…

Liễu đài trang…!


7.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do 4 chữ  :

Tủi khóc buồn hoa…

Đau xót ngọc ngà…

Sầu tim vỡ nát…

Hận máu chan hòa…

Giận lòng tê tái…

Hờn lệ thiết tha…

Son chìm khổ bể…

Rũ sắc hương nhòa…!


8.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như Cách 7, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :

 

Tủi khóc…

Buồn hoa…


Đau xót…

Ngọc ngà…


Sầu tim…

Vỡ nát…


Hận máu…

Chan hòa…


Giận lòng…

Tê tái…


Hờn lệ…

Thiết tha…


Son chìm…

Khổ bể…


Rũ sắc…

Hương nhòa…!

 

9.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ Tự Do 4 chữ :

Rũ mộng hồn tan…

Son phấn rữa tàn…

Hờn gương trách lược…

Giận phím rơi đàn…

Hận tình cay đắng…

Sầu nỗi trái ngang…

Đau đời bạc phước…

Tủi liễu đài trang…!


10.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược như Cách 9, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :

Rũ mộng…

Hồn tan…


Son phấn…

Rữa tàn…


Hờn gương…

Trách lược…


Giận phím…

Rơi đàn…


Hận tình…

Cay đắng…


Sầu nỗi…

Trái ngang…


Đau đời…

Bạc phước…


Tủi liễu…

Đài trang…!

 

11.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ Tự Do 3 chữ :

Khóc buồn hoa…

Xót ngọc ngà...

Tim vỡ nát…

Máu chan hòa...

Lòng tê tái…

Lệ thiết tha…

Chìm khổ bể…

Sắc hương nhòa…!


12.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành Thơ Tự Do 3 chữ :

Mộng hồn tan…

Phấn rữa tàn…

Gương trách lược…

Phím rơi đàn…

Tình cay đắng…

Nỗi trái ngang…

Đời bạc phước…

Liễu đài trang…!


13.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ Tự Do 4 chữ :

Trang đài liễu tủi…         

Phước bạc đời đau...

Ngang trái nỗi sầu…

Đắng cay tình hận...

Đàn rơi phím giận…                   

Lược trách gương hờn...

Tàn rữa phấn son…

Tan hồn mộng rũ…!


14.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi như Cách 13,

       nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :

Trang đài…

Liễu tủi…


Phước bạc…

Đời đau...


Ngang trái…

Nỗi sầu…


Đắng cay…

Tình hận...


Đàn rơi…

Phím giận…


Lược trách…

Gương hờn...


Tàn rữa…

Phấn son…


Tan hồn…

Mộng rũ…!


15.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược thành Thơ Tự Do 4 chữ:

Nhòa hương sắc rũ…

Bể khổ chìm son...

Tha thiết lệ hờn…

Tái tê lòng giận…

Hòa chan máu hận…

Nát vỡ tim sầu…

Ngà ngọc xót đau…

Hoa buồn khóc tủi…!


16.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược như Cách 15,

       nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :

Nhòa hương…

Sắc rũ…


Bể khổ…

Chìm son...


Tha thiết…

Lệ hờn…


Tái tê…

Lòng giận…


Hòa chan…

Máu hận…


Nát vỡ…

Tim sầu…


Ngà ngọc…

Xót đau…


Hoa buồn…

Khóc tủi…!


17.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 5 chữ, nhưng đọc từ câu dưới lên :

Mộng rũ sắc hương nhòa…

Phấn son chìm khổ bể…

Gương hờn lệ thiết tha…

Phím giận lòng tê tái…

Tình hận máu chan hòa…

Nỗi sầu tim vỡ nát…

Đời đau xót ngọc ngà…

Liễu tủi khóc buồn hoa…!


18.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như

       Cách 17, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi

       câu 2 hoặc 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Mộng rũ…

Sắc hương nhòa…


Phấn son…

Chìm khổ bể…


Gương hờn…

Lệ thiết tha…


Phím giận…

Lòng tê tái…


Tình hận…

Máu chan hòa…


Nỗi sầu…

Tim vỡ nát…


Đời đau…

Xót ngọc ngà…


Liễu tủi…

Khóc buồn hoa…!


19.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 5 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Khóc tủi liễu đài trang…

Xót đau đời bạc phước…

Tim sầu nỗi trái ngang…

Máu hận tình cay đắng…

Lòng giận phím rơi đàn…

Lệ hờn gương trách lược…

Chìm son phấn rữa tàn…

Sắc rũ mộng hồn tan…!


20.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược như

       Cách 19, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi

       câu 2 hoặc 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Khóc tủi…

Liễu đài trang…


Xót đau…

Đời bạc phước…


Tim sầu…

Nỗi trái ngang…


Máu hận…

Tình cay đắng…


Lòng giận…

Phím rơi đàn…


Lệ hờn…

Gương trách lược…


Chìm son…

Phấn rữa tàn…


Sắc rũ…

Mộng hồn tan…!


21.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Rũ sắc hương nhòa…

Son chìm khổ bể…

Hờn lệ thiết tha…

Giận lòng tê tái…

Hận máu chan hòa…

Sầu tim vỡ nát…

Đau xót ngọc ngà…

Tủi khóc buồn hoa…!


22.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như

       Cách 21, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi

       câu 2 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Rũ sắc…

Hương nhòa…


Son chìm…

Khổ bể…


Hờn lệ…

Thiết tha…


Giận lòng…

Tê tái…


Hận máu…

Chan hòa…


Sầu tim…

Vỡ nát…


Đau xót…

Ngọc ngà…


Tủi khóc…

Buồn hoa…!


23.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Tủi liễu đài trang…

Đau đời bạc phước…

Sầu nỗi trái ngang…

Hận tình cay đắng…

Giận phím rơi đàn…

Hờn gương trách lược…

Son phấn rữa tàn…

Rũ mộng hồn tan…!


24.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược như

       Cách 23, nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi

       câu 2 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Tủi liễu…

Đài trang…


Đau đời…

Bạc phước…


Sầu nỗi…

Trái ngang…


Hận tình…

Cay đắng…


Giận phím…

Rơi đàn…


Hờn gương…

Trách lược…


Son phấn…

Rữa tàn…


Rũ mộng…

Hồn tan…!


25.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Sắc hương nhòa…

Chìm khổ bể…

Lệ thiết tha…

Lòng tê tái…

Máu chan hòa…

Tim vỡ nát…

Xót ngọc ngà…

Khóc buồn hoa…!


26.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Liễu đài trang…

Đời bạc phước…

Nỗi trái ngang…

Tình cay đắng…

Phím rơi đàn…

Gương trách lược…

Phấn rữa tàn…

Mộng hồn tan…!


27.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Tan hồn mộng rũ…

Tàn rữa phấn son…

Lược trách gương hờn…

Đàn rơi phím giận…

Đắng cay tình hận…

Ngang trái nỗi sầu…

Phước bạc đời đau…

Trang đài liễu tủi…!


28.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi  

        như cách 27, nhưng đọc thành Thơ Tự  

        Do mỗi câu 2 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Tan hồn…

Mộng rũ…


Tàn rữa…

Phấn son…


Lược trách…

Gương hờn…


Đàn rơi…

Phím giận…


Đắng cay…

Tình hận…


Ngang trái…

Nỗi sầu…


Phước bạc…

Đời đau…


Trang đài…

Liễu tủi…!


29.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược thành Thơ

       Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Hoa buồn khóc tủi…

Ngà ngọc xót đau…

Nát vỡ tim sầu…

Hòa chan máu hận…

Tái tê lòng giận…

Tha thiết lệ hờn…

Bể khổ chìm son…

Nhòa hương sắc rũ…!


30.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược  

        như cách 29, nhưng đọc thành Thơ Tự  

        Do mỗi câu 2 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Hoa buồn…

Khóc tủi…


Ngà ngọc…

Xót đau…


Nát vỡ…

Tim sầu…


Hòa chan…

Máu hận…


Tái tê…

Lòng giận…


Tha thiết…

Lệ hờn…


Bể khổ…

Chìm son…


Nhòa hương…

Sắc rũ…!

 

31.- Đọc Bài Xuôi như Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Trang đài…

    Liễu tủi…

        Khóc buồn hoa..!


Phước bạc…

    Đời đau…

        Xót ngọc ngà…


Ngang trái…

    Nỗi sầu…

        Tim vỡ nát…


Đắng cay…

    Tình hận…

        Máu chan hòa…


Đàn rơi…

    Phím giận…

        Lòng tê tái…


Lược trách…

    Gương hờn…

        Lệ thiết tha…


Tàn rữa…

    Phấn son…

        Chìm khổ bể…


Tan hồn…

    Mộng rũ…

        Sắc hương nhòa..!


32.- Đọc Bài Ngược như Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Nhòa hương…

    Sắc rũ…

        Mộng hồn tan..!


Bể khổ…

    Chìm son…

        Phấn rữa tàn…


Tha thiết…

    Lệ hờn…

        Gương trách lược…


Tái tê…

    Lòng giận…

        Phím rơi đàn…


Hòa chan…

    Máu hận…

        Tình cay đắng…


Nát vỡ…

    Tim sầu…

        Nỗi trái ngang…


Ngà ngọc…

    Xót đau…

        Đời bạc phước…

Hoa buồn…

      Khóc tủi…

         Liễu đài trang..!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site