lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Nhận định bài viết của Cù Huy Hà Vũ: “Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc”

Bài viết “Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc” của Cù Huy Hà Vũ ngày 14/5/2015 đề cập một số vấn đề liên quan cuộc chiến VN qua các quan điểm then chốt (xâm lăng, quốc hận, giải phóng, nội chiến, hận thù) thiết nghĩ cần có nhận định rõ ràng.

1.Vấn đề xâm lăng/xâm lược/ quốc hận:

Hãy xem, Củ Huy Hà Vũ (CHHV) viết rằng: “quan điểm cộng sản Việt Nam xâm lăng miền Nam” và vì thế coi đó là “Ngày Quốc hận”. Quan điểm này có nghĩa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo chủ nghĩa cộng sản và Việt Nam Cộng hòa theo chủ nghĩa chống cộng là hai “quốc gia”, là hai “nước” riêng biệt. Thực vậy, “xâm lược” là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác. Cũng như vậy, “Quốc hận” thể hiện tình cảm của người dân “mất nước” khi “nước” mình bị quốc gia khác đô hộ hoặc sáp nhập bằng vũ lực vào quốc gia đó. Tuy nhiên quan điểm này không đứng vững khi đối chiếu với chính lịch sử của Việt Nam Cộng hòa”.

Chủ điểm lý luận của CHHV  là không có 2 Quốc Gia (QG), không có 2 nước  cho nên:

-  không có xâm lăng vì không    phải là 2 QG / 2 nước để nu6ớc này xâm lăng nước kia.
-  không có xâm lược vì xâm luợc là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác nhưng không có 2 QG .
-   không có quốc hận vì “Quốc hận” thể hiện tình cảm của người dân “mất nước” khi “nước” mình bị quốc gia khác đô hộ hoặc sáp nhập bằng vũ lực vào quốc gia đó; không có mất nước nên không có quốc hận.

Ý nghĩa của lập luận là gì?    Xâm lăng /xâm lược đòi hỏi có 2 nước; vì không có 2 nước riêng biệt nên Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) không xâm lăng, không xâm lược miền Nam! Xét về  hiểu biết đơn giản thông thường (nước VN - một nước- có miền Bắc và miền Nam) thì lập luận có vẽ hữu lý nhưng không chính xác    về pháp chế cũng như về thực tại;    lập luận không có 2 QG không vững ổn sẽ được phân tích thêm tại phần sau.    Xét về chữ nghĩa (danh từ hay động từ), mở tự điển, phần định nghĩa chữ “xâm lăng” không có , không liên hệ đến quốc gia hay nước mà là “hành động tiến vào một nơi, một vùng do kẻ địch kiểm soát để chinh phục hoặc chiếm lấy bằng vũ lực  (invasion  : an incursion or  an act of entering a place or area that is controlled by an enemy for conquest or plunder) . Xét về hành động thực tế được kiểm chứng thì không thể phủ nhận việc CSBV tổ chức, phát động, điều khiển “chiến tranh nhân dân”du kích chiến suốt 15 năm phá hoại miền Nam, huy động binh lực, bất chấp ranh giới, vĩ tuyến, phân chia 2 miền tiến đánh lấy, cưỡng chiếm miền Nam (vốn có hẳn một hệ thống quyền hành quản trị lãnh thổ) bằng vũ lực vào 1975.  Hội đủ các yếu tố theo định nghĩa vừa nêu nên hành động của CSBV đúng là xâm lăng / xâm lược.

Theo CHHV, vì Việt Nam Cộng Hòa  (VNCH)  không bị một nước khác đô hộ, không bị sáp nhập”,không thể gọi ngày 30 tháng 4 là “Ngày Quốc hận” vì đã không có chuyện “mất nước” vào ngày đó”. Như vậy, có 2 yếu tố chỉ ra, xác định việc “mất nước”:  đô hộ  +  sáp nhập. Ý nghĩa là nếu không có 2 yếu tố này thì không có mất nước; không mất nuớc thì tất không có ngày quốc hận!

Hãy xét về việc có  “mất nước” hay không?  CHHV cho rằng không có mất nước nhưng thực tại có nhiều sự kiện chứng tỏ có mất nước. Theo thới gian qui chế  một QG tạm thời chia đôi (theo Hiệp Định Paris 1954) trở thành hai QG về thực tại và được xác định rõ trong hiến pháp của 2 nước. Về pháp chế, các hiến pháp CSVN 1946 đến 1975 ấn định miền Bắc là Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từ 1976 đến hiến pháp CS 2013 tên nước đổi thành  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (The Socialist Republic of Vietnam);  hiến pháp VNCH 1956, 1967 ấn định miền Nam là  Nước Việt Nam Cộng Hòa (The Republic of Vietnam),  có 2 thể chế (độc tài, chuyên chế / tự do dân chủ). Về địa lý có 2 vùng lãnh thổ. Về nhân văn, mỗi lãnh thổ có số đông dân sinh sống với 2 quốc tịch khác nhau trong 2 hệ thống công quyền.    CSBV đã làm gì? Như đã phân tích, CSBV đã dùng vũ lực, chiếm, sáp nhập miền Nam vào miền Bắc, xóa bỏ thể chế VNCH và áp đặt thể chế độc tài chuyên chế CS. Có 2 QG và    2 hành động  đô hộ  +  sáp nhập  mà CHHV nêu lên  xét ra  đều có. Vậy là có “mất nước!    Không còn đất, không còn quốc tịch VNCH, không còn chính quyền, không còn sống tự do dân chủ, phải lưu lạc khắp 5 châu thì phải chăng đây là tình trạng “mất nước”? mất nước về tay CS? Thí dụ đơn giản hơn: trước đây 1 người làm chủ 1 ngôi nhà; nay tuy nhà vẫn còn đó nhưng đã có chủ khác nên chủ cũ không thể cư ngụ, không thể sữa, cho thuê, bán theo ý muốn thì có phải là “mất nhà” hay “không mất nhà” ?  Nhà, Nước thấy đó nhưng hẳn là mất đi rồi!    Có 2 QG, có áp đặt thể chế công quyền CS (“đô hộ”), có huy động binh lực tiến đánh, chiếm lãnh thổ phía Nam bằng vũ lực và có sáp nhập lãnh thổ chiếm đoạt vào lãnh thổ của CSBV nên CSBV đúng là xâm lăng / xâm lược và đúng là có mất nuớc!

Tiếp đến, hãy xét về Quốc Hận, về lý do thù hận. Lập luận của CHHV hạn hẹp vì chỉ lý luận với 1 lý do duy nhất: lý do “không mất nước”; đã không mất nước thì không có Quốc Hận!    “mất nước” quả nhiên có. Thù hận vì lý do mất nước phải có, quốc hận vì lý do mất nước phải có. Lòng thù hận, uất hận có nhiều nguyên do mà tác nhân hành động tác tệ quan trọng là CSVN. Nói khác đi, thù hận là hậu quả của nhiều nguyên nhân. Không phải bị mất nước mới gọi là quốc hận và cũng không phải chỉ có người Việt ở hải ngoại mới quan niệm có quốc hận! Lập luận của CHHV công nhận có thù hận nhưng cố ý giới hạn vào số “người Việt từng phục vụ chính thể Việt Nam Cộng Hòa và gia đình họ  “, vào số người Việt tỵ nạn CS sống ở    hải ngoại mới thù hận, mới quan niệm có quốc hận! Tại 1 đoạn khác, CHHV viết rõ: “các cựu quân nhân và viên chức Việt Nam Cộng hòa và gia đình họ bị chính quyền cộng sản tước đoạt những quyền cơ bản của con người, của công dân …Không dừng lại đó, chính quyền cộng sản còn đang tay đẩy rất nhiều người đã sống dưới chế độ cũ vào chỗ chết khi đứng ra tổ chức hoặc bật đèn xanh cho các cuộc vượt biên…dẫn đến cái chết thê thảm của hàng trăm nghìn người…Một chính quyền táng tận lương tâm như thế, hỏi sao mà không oán hận chất chồng để trở thành thù hận!    Cụ thể hơn,    tính bằng số lượng thì theo CHHV, chỉ có “1.321.506 người” bị gọi là “ngụy quân” “ngụy quyền” mới hận thù!.Thế nhưng dân chúng không phải là CS đang sống tại VN dưới chế độ CS có phải nhất loạt tán thành, hoan hô nhà cầm quyền CSVN, không có hận gì cả? Oán hận không phải chỉ vì bị cầm tù”cải tạo” mà chính vì bị áp đặt 1 chế độ độc tài CS không thực sự phục vụ cho dân được sống an toàn, no ấm, hạnh phúc, thăng tiến trong tự do dân chủ và nhân quyền mà bị cai trị hà khắc bất công, vô pháp luật, trả thù, cướp đoạt tài sản ruộng đất nhà cửa cơ sở tôn giáo, tham ô hống hách, đe dọa, sách nhiểu, khủng bố, bắt bớ, đánh đập, cầm tù, sát hại, đời sống  đại đa số lầm than cùng cực đói khổ, đạo đức suy đồi, tín ngưỡng bị ngăn cản, bị kiểm soát triệt để, tàn phá tài nguyên QG, hèn nhục dâng đất biển cho Trung Cộng, gia đình ly tán lưu lạc, tử vong bi thương    v..v… Chính CHHV trước đây cũng đã tố giác, đã kiện viên chức CSVN kể cả Thủ Tướng CS Nguyễn Tấn Dũng vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp!

Vậy,  không thể nhắm mắt, mù lòa chỉ thấy 1 nguyên nhân. Không thể lầm lẫn nguyên nhân và tính cách. Nguyên nhân gây hậu quả; tính cách bổ túc, nói rõ tình trạng (tốt, lành / xấu ác, tệ hại), mức độ (nhẹ, thấp, tươi sáng / nặng, trầm trọng, thê thảm), phạm vi (hẹp / rộng, cá nhân / toàn dân, 1 vài nơi / toàn quốc).   

Hai chữ “Quốc Hận” rất chính xác và vững ổn. Danh từ “Quốc” bổ túc cho danh từ “Hận” để nói lên  tính cách. Đó là nỗi uất hận triền miên có tính cách bao trùm toàn quốc toàn dân, quốc nộị lẫn hải ngoại.

2.Vấn đề VNCH cũng chủ trương “giải phóng” miền Bắc?

CHHV viết: “…  không chỉ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc và các lực lượng cộng sản ở miền Nam dưới vỏ bọc “Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” quyết “giải phóng” miền Nam mà cả Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam cũng quyết “giải phóng” miền Bắc để thống nhất đất nước”. Lập luận có ý nghĩa rằng    lên án CSBV xâm lược giải phóng miền Nam là thiếu sót là không đứng vững vì không phải chỉ có BV giải phóng miền Nam mà chính VNCH cũng chủ trương “giải phóng” miền Bắc!

CHHV nêu lên một số sự việc để chứng minh, chạy tội cho CSBV “giải phóng” miền Nam.    Chính CHHV cũng không phủ nhận việc VNCH không ký tên vào hiệp định Paris 1954.    Từ đó, VNCH không bị Hiệp định này ràng buộc, không đồng ý việc chia cắt cho CSBV ½ lãnh thổ; yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ (miền Nam)    tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập và Tự do cho xứ sở." Rõ ràng hơn, VNCH chủ trương “nguyên tắc tuyển cử tự do để thống nhất đất nước một cách hoà bình và dân chủ". Trong cuộc tranh đua dân chủ, hoà bình này    miền Nam, đặc biệt trong thời Đệ I Cộng Hòa, đã tiến triển rất quan trọng trên đường thực hiện, mang no ấm, hạnh phúc cho dân. CSBV thấy rõ rằng nếu tiếp tục để miền Nam yên ổn phát triển thì miền Bắc CS sẽ bị thua sút rõ rệt, sẽ thua trận chiến phát triển hòa bình. Do đó, CSBV không thể / không dám chấp nhận cạnh tranh trong hòa bình mà quyết định là phải phá hoại,    phải gây bất ổn thường trực và phải chiếm đoạt luôn ½ VN còn lại. Trong khi    chính CSBV ký tên Hiệp Định    tất có nghĩa vụ phải tôn trọng. Họ đã bất chấp, không tôn trọng và dùng vũ lực chiếm đoạt miền Nam.

3.Vấn đề nội chiến?

CHHV có nhận xét quan điểm của VNCH như sau: “Tóm lại, theo quan điểm chính thống của Việt Nam Cộng hòa thì ở Việt Nam chỉ có một quốc gia, miền Nam và miền Bắc chỉ là hai phần lãnh thổ của quốc gia Viêt Nam, cuộc  chiến giữa hai miền là cuộc chiến ý thức hệ,  giữa miền Nam chống cộng và miền Bắc cộng sản. Nói cách khác, chiến tranh Nam - Bắc Việt Nam giai đoạn từ 1955 đến 30/4/1975 là  một cuộc nội chiến  và vì vậy không phải là chiến tranh giữa hai quốc gia, giữa hai “nước”,..Do đó không thể dùng từ “xâm lăng” cho việc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở  miền Bắc đưa quân vào miền Nam  để cùng  các lực lượng cộng sản tại chỗ  chống lại Việt Nam Cộng hòa”.  CHHV lại lập luận không có 2 QG, và dù có nêu lên quan điểm của VNCH    là cuộc chiến ý thức hệ nhưng ngay sau đó  tự ý diễn dịch cho là  cuộc nội chiến!

Thế nào là nội chiến?    Tại sao chiến tranh VN là cuộc chiến ý thức hệ chứ không  là nội chiến? CHHV lý luận: chiến tranh VN là  nội chiến  trong 1 nước của 1 QG  chứ  không phải chiến tranh giữa 2 QG,    giữa 2 nước. Có 4 tiêu chuẩn cần xét:

a).Tiêu chuẩn pháp chế: 1 QG chỉ có 1 chính thể; VN có 2 chính thể; mỗi miền 1 chính thể, xem như là qui chế 2 miền tạm thời, 2 chính thể khác biệt, có giới tuyến phân    định rõ ràng, có dân số riêng, hệ thống điều hành riêng, chờ ngày thống nhất  bằng tuyển cử tự do (1956), không ai được tự ý/tự quyền lấn chiếm, cưỡng chiếm, áp đặt thống trị, nhất là bằng vũ lực.    Như đã phân tích, về thực tại có 2 nước CHXHCNVN và VNCH được xác định trong hiến pháp của 2 nước; tức là có ít nhất 2 QG đối địch lâm chiến.

b).Tiêu chuẩn phạm vi địa lý của VN không hẳn có ý nghĩa là nội chiến!

c).Tiêu chuẩn lực lượng chiến đấu: Sự tham gia của đồng minh (Nga Sô+ Trung Cộng – Hoa Kỳ+các nước khác nói lên chiến tranh VN không phải là nội chiến, giữa 2 lực lượng của 2 miền/nước mà mang tính cách chiến tranh vì ý thức hệ, giữa 2 ý thức hệ tự do / độc tài CS.

d).Tiêu chuẩn khởi phát cuộc chiến: theo BV, cuộc chiến  tự khởi  trong nội bộ miền Nam, nhân dân miền Nam tự mình chống chính phủ VNCH chứ BV không hề có vai trò nào cả!! Tức là không phải giữa 2 miền! VNCH bác bỏ lý luận này: không có chiến tranh tự khởi của dân chúng miền Nam mà do CSBV tổ chức, chỉ đạo, điều khiển, ra lệnh Măt trận Giải Phóng Miền Nam, chiến đấu bằng chính lực lượng, quân lính, vũ khí của BV + Sô viết+Trung Cộng.

4.Vấn đề    hóa giải hận thù?

Công nhận có hận thù (dù giới hạn!) CHHV chủ trương  ” trong bất cứ hoàn cảnh nào tồn tại một hận thù như vậy là có hại không kể xiết cho quốc gia Việt Nam…”.  Như thế, có phải là tất cả cần xóa bỏ hận thù vì hận thù là có hại?  CHHV nói rõ hơn về phần CSVN  “ …Chính quyền cộng sản Việt Nam cam tâm bán nước cho Trung Quốc nên mới cự tuyệt đến cùng hòa giải dân tộc. Do đó, với những ai giòng giống Lạc Hồng, mau chóng giải thể chính quyền độc tài này không chỉ là cách duy nhất để cứu nước mà còn là cách duy nhất để xóa bỏ hận thù dân tộc vì một Việt Nam hiển vinh trên trường quốc tế.”

Quả là thất vọng khi mong đợi ở CHHV một giải pháp, diễn trình, hành động cụ thể để hóa giải hận thù! CHHV chỉ chủ trương tổng quát giải thể chế độ CSVN nhưng làm cách nào để giải thể chế độ CSVN?    CHHV kêu gọi CSVN hãy “hóa giải hận thù dân tộc” và  ”tin rằng một ngày rất gần chế độ toàn trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ bị xóa xổ, mong là một cách hòa bình….” .Đó là giải pháp, cách “hóa giải hận thù” của CHHV!
 
                                                                                                                    *** 
Chỉ tóm lược tình cảnh dân và nước cũng quá đủ để không thể nào phủ nhận sự oán hận cuả đại đa số 90 triệu dân tộc Việt đối với chế độ CSVN chứ không phải chỉ có trên 1,3 triệu người, cũng không có việc không mất nước nên không có thù hận!!    Nói chung, phải có thù hận vì có thiệt hại nặng nề quá mức. Mất mát, thiệt hại quá mức về phạm vi    bao trùm (cá nhân, gia đình, tập thể, xã hội, quốc gia) , về số lượng quá nhiều quá lớn (đại đa số dân) và về thời gian kéo dài tiếp diễn    quá lâu (75 năm kể từ 1930 từ khi lập đảng CS Đông Dương, 40 năm từ 1975)!

CHHV đã không vạch rõ chi tiết, hành động như hứa hẹn qua tựa đề lớn“Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc”.  Tin và mong chờ “một cách hòa bình” thay vì có hành động, có giải pháp tích cực nhằm giải thể chế độ CSVN!    Không hành động mà hãy tin …    hãy chờ “một ngày rất gần” …    nhưng,  ngày rất gần đó sẽ tính bằng tháng / năm / thập niên hay nhiều thâp niên nữa?

Nguyễn Phát Quan
Irvine, 5/2015

http://www.trachnhiemonline.com/Dien-Dan/DD-150523-NguyenPhatQuan-NhanDinhVeBaiVietCuaCuHuyHaVu.htm

***

http://www.voatiengviet.com/content/chhv-tu-do-se-cham-dut-han-thu-dan-toc/2767507.html
Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site