lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

quân lực việt nam cộng hòa, bộ quốc phòng

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Thập Bát Đại Thần Tướng Việt-Nam Thời Cận Đại (Bảng số một)

Điện Thần Việt tôn thờ chư tướng thần
Sinh ra là Tướng chết đi thành thần
Thế, Đông, Ân, Thanh, Đạt, Vinh, Thà, Phúc, Tùng, Thông, Hi
ếu, Long, Phú, Vỹ, Hai, Hưng, Nam, Cẩn
Ngàn năm sau ghi nhớ gương anh hào.


Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo; Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên tập, hiệu đính năm 2011; 10-2013; 01-2014; 09, 10-2014. (trích Thần Việt Điện tức Tân U Linh Việt Điện)

Tiếp tục sự vinh danh, tưởng-niệm những anh-hùng đã dày công trong công cuộc kháng chiến chống quân Trung cộng, Việt cộng xâm lược Việt-Nam từ những năm 1946-1975, đồng thời nhân dịp tưởng niệm 42 năm trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa; 42 năm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dựng ngọn cờ vàng trên cổ thành Đinh-công-Tráng 16-09-1972_16-09-2014 ; cũng như lần giỗ thứ 42 ngày anh-hùng Lê-đức-Đạt nguyên đại tá tư lịnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa tuẫn-quốc trên chiến trường Kontum ngày 24-04-1972; Anh-hùng phi công Trần-thế-Vinh, nguyên đại úy phi tuần trưởng A-1 thuộc phi đoàn 518 Phi Long Không quân VNCH gẫy cánh trên vòm trời cao nguyên ngày 09-04-1972.

Và nhân dịp tưởng-niệm 39 hy sinh vì nước của các Anh-hùng Nguyễn-xuân-Phúc nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 369, Đỗ-hữu-Tùng nguyên Lữ đoàn phó Lữ đoàn 369 Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH tuẫn-quốc ngày 29-03-1975; Anh-hùng Nguyễn-hữu-Thông nguyên Đại tá Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 42, Sư Ðoàn 22 Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tuẫn-quốc ngày 01-04-1975; Anh-hùng Nguyễn-văn-Long nguyên Trung tá Chánh-Sở Tư-Pháp, Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa tuẫn-quốc ngày 30-04-1975.

Sự sắp xếp theo thứ tự là căn cứ vào ngày, giờ tuẫn-quốc của các vị anh-hùng, anh thư, thần tướng, thiên tài. Đồng thời, những vị anh-hùng, thần tướng, thiên tài được tôn xưng trước đây cần phải sắp xếp lại.

Hội Sử-Học Việt-Nam trân trọng tôn vinh, tôn xưng:

Anh-hùng Trình-minh-Thế, nguyên Trung tướng Quân Đội Quốc Gia Việt Nam: là đệ nhất đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Phan-quang- Đông, nguyên Giám Đốc Sở Nghiên Cứu Địa Lý Việt-Nam Cộng-Hòa: là đệ nhị đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Trương-quang-Ân, nguyên Chuẩn tướng tư lịnh Sư đoàn 23 Bộ-Binh, Quân-Đoàn II Quân Khu II Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa; Anh-thư Dương-thị-Thanh, nguyên Chuẩn úy phục vụ tại Tổng Y Viện Cộng-Hòa: là đệ tam đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Nguyễn-viết-Thanh, nguyên Trung tướng tư lịnh Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH: là đệ tứ đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Lê-đức-Đạt, nguyên đại tá tư lịnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Quân-Đoàn II Quân Khu II Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa: là đệ ngũ đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Trần-thế-Vinh, nguyên đại úy phi tuần trưởng A-1 thuộc phi đoàn 518 Phi Long Không quân VNCH: là đệ lục đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Ngụy-văn-Thà, nguyên thiếu tá hạm trưởng HQ10 Hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa: là đệ thất đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Nguyễn-xuân-Phúc, nguyên trung tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 147 Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH: là đệ bát đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Đỗ-hữu-Tùng, nguyên trung tá Lữ đoàn phó Lữ đoàn 147 Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH: là đệ cửu đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Nguyễn-hữu-Thông, nguyên đại tá Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 42, Sư Ðoàn 22 Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa: là đệ thập đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Nguyễn-văn-Hiếu, đại tướng, thiếu tướng tư lịnh phó Quân đoàn III quân khu III QLVNCH: là đệ thập nhất đại thần tướng, thiên tài quân sự Việt Nam;

Anh-hùng Nguyễn-văn-Long, nguyên Trung tá Chánh Sở Tư-Pháp, Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa: là đệ thập nhị đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Phạm-văn-Phú, nguyên thiếu tướng tư lịnh Quân đoàn II Quân Khu II QLVNCH: là đệ thập tam đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Lê Nguyên Vỹ, nguyên chuẩn tướng tư lịnh Sư đoàn 5 Bộ binh Quân đoàn III quân khu III QLVNCH: là đệ thập tứ đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Trần Văn Hai, nguyên chuẩn tướng tư lịnh Sư đoàn 7 Bộ binh Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH: là đệ thập ngủ đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Lê Văn Hưng, nguyên thiếu tướng tư lịnh phó Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH: là đệ thập lục đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Nguyễn Khoa Nam, nguyên thiếu tướng tư lịnh Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH: là đệ thập thất đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Hồ-ngọc-Cẩn, nguyên đại tá tỉnh trưởng Chương-Thiện kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Chương-Thiện Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH; là đệ thập bát đại thần tướng Việt-Nam;

Danh tánh, thần tích của chư vị anh-hùng, thần tướng, thiên tài nêu trên được ghi vào Thần Việt Điện 2010 Tân U Linh Việt Điện. Đồng thời, danh sách chư vị anh-hùng, tướng thần, thiên tài quân sự này cũng như các anh-hùng, tử sĩ, những người có công với chính nghĩa quốc gia dân tộc sẽ được trang trọng ghi chép vào Tự-điển Danh Nhân của Việt-Nam hiện đang biên tập.

Tôn Ảnh Mười Tám Vị Tướng Thần Lớn Của Việt Nam Thời Cận Đại (Bảng số một)

quân sự việt nam, quân sử việt nam, thập bát đại thần tướng việt nam thời cận đại

Liên Âu tháng 09 ngày 16 năm 2014, Việt lịch 4893

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

1/ Thần tướng Trình Minh Thế (1922 - 1955)

2/ Thần tướng Phan-quang-Đông (1929-1964)

3/ Thần tướng Trương Quang Ân, Dương-thị-Thanh (1932 - 1968; 1931-1968)

4/ Thần tướng Nguyễn Viết Thanh (1930 - 1970)

5/ Thần tướng Lê-đức-Đạt (? - 1972)

6/ Thần tướng Trần-thế-Vinh (1946-1972)

7/ Thần tướng Nguỵ-văn-Thà (1943-1974)

8/ Thần tướng Nguyễn-xuân-Phúc (1938 - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-5864_15-2/

9/ Thần tướng Đỗ-hữu-Tùng (? - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-5876_15-2/

10/ Thần tướng Nguyễn-hữu-Thông (1937 - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-5904_15-2/

11/ Thần tướng, Thiên tài quân sự Nguyễn-văn-Hiếu (1929-1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-127/

12/ Thần tướng Nguyễn-văn-Long (1919 - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-5905_15-2/

13/ Thần tướng Phạm Văn Phú (1929 - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-85_4-893_5-10_6-2_17-22_14-2_15-2/

14/ Thần tướng Lê Nguyên Vỹ (1933 - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-85_4-930_5-10_6-2_17-22_14-2_15-2/

15/ Thần tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-85_4-950_5-10_6-2_17-22_14-2_15-2/

16/ Thần tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-85_4-951_5-10_6-2_17-22_14-2_15-2/

17/ Thần tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 - 1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-85_4-1074_5-10_6-3_17-22_14-2_15-2/

18/ Thần tướng Hồ-ngọc-Cẩn (1938-1975) http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-85_4-5061_5-10_6-2_17-22_14-2_15-2/

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site