lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/than-chu-duoc-su-giai-tru-dai-dich-viem-phoi.html

Thần chú Dược Sư
Nam-mô bạt dà phạt đế
Bệ sát xả
Lụ rô thích lưu ly
Bát lặt bà
Hắt ra xà dã
Đát tha yết đa da
A ra hắt đế
Tam miệu tam bột đà da.
Đát điệt tha.
Án
Bệ sát thệ
Bệ sát thệ
Bệ sát xã
Tam một yết đế tóa ha

(niệm 18 lần hoặc 108 lần tuỳ theo sự cầu nguyện của mỗi người)
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (niệm 3 lần)

Nguyện cầu thần lực của đức Phật Dược Sư ngăn chận và triệt tiêu đại dịch viêm phổi này không tiếp tục hoành hành trên thế giới.

Nguyện cầu thần lực của đức Phật Dược Sư gia hộ cho nhân loại, đặc biệt là nước Hoa Kỳ sớm tìm ra được thuốc ngừa và trị bịnh viêm phổi cấp tính coronavirus để cứu nguy chúng sanh và ngăn không cho đại dịch này tiếp tục gây hại cho bá tánh.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site