lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Petition condemning and punishing Xi Jinping on the plan of militarizing, nuclearizing the East Sea and military intervention in Syria on the We the people

Sign this petition : https://petitions.whitehouse.gov/petition/condemning-and-punishing-xi-jinping-plan-militarizing-nuclearizing-east-sea-and-military-action-syria

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/petition-condemning-and-punishing-xi-jinping.html

Created by V.Q. on September 18, 2018

On January 19, 1974, The CCP overrun the Paracel Islands of Vietnam; in 1988 occupied the Spratly Islands. These brazen acts are to expand the territorial waters, control the marine traffics along the Pacific-Indian Ocean.

Xi Jinping especially building military bases on and around Paracel – Spratly Islands of the Republic of Vietnam.

He also dared to nuclearizing of the East Sea by building nuclear plants on the said islands as well as threatened to use nuclear weapons in case of being expulsed out of the East Sea.

We solemnly call on President Donald Trump to condemn Xi Jinping via the Magnitsky Act his for brazen violence, and threats to use nuclear weapons, military action in Syria to jeopardize the peace and security in the Pacific-Indian Ocean region and the world as well.

En version by V.G.T

Trúc Lâm Việt Quốc, Secretay-General The Vietnamese historical association.

Full text:

The Chinese Communists (CCP) expeditionary forces invaded Vietnam during the Viet-Sino border wars from 1945-2018. Previously, on January 19, 1974, they overrun the Paracel Islands of Vietnam; in 1988 occupied the Spratly Islands. These brazen acts are to expand the territorial waters, control the marine traffics along the Pacific-Indian Ocean with annual revenues of more than 4 trillion dollars in Asia.
 
Xi Jinping, who took office in 2012, has aggressively boosted the invasion of the entire world, aims to reach the goal of production in China in 2025. Especially building military bases on and around Paracel – Spratly Islands of the Republic of Vietnam. He also dared to nuclearizing of the East Sea by building nuclear plants on the said islands as well as threatened to use nuclear weapons in case of being expulsed out of the East Sea.
 
We solemnly call on President Donald Trump to condemn Xi Jinping via the Magnitsky Act his for brazen violence, and threats to use nuclear weapons, military action in Syria to jeopardize the peace and security in the Pacific-Indian Ocean region and the world as well.

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site