lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Trúc-Lâm Yên-Tử (07-09-2009) - Chuyên-mục Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại. 

***

Phó Đề Đốc Hoàng-Cơ-Minh

Quân Sử Việt Nam, Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh

Di ảnh Phó Đề Đốc Hoàng-Cơ-Minh 1935-1987

Sinh tại Hà Nội 20/06/1935

1955 Tốt nghiệp Khoá 5 trường Sĩ Quan Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Nha Trang

1955 - 1962 Đảm nhận nhiều Trách Vụ trên Chiến Hạm và đơn vị Bờ ; 1962 - 1964 Chỉ Huy Trưởng Phân Đội 4, Trục Lôi Hạm

1964 - 1966 Tùy Viên Quân Sự tại Hán Thành / Nam Hàn

1966 - 1968 Chỉ Huy Trưởng Hải Đội 1

1969 Tốt Nghiệp Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp / Đà Lạt

1969 - 1971 Tham mưu phó Chiến Tranh Chính Trị Bộ Tư Lệnh Hải Quân QLVNCH

1971 - 1974 Tư Lệnh Lực Lượng Thủy Bộ 211

1974 - 1975 Tư Lệnh vùng 2 Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 21; ngày 31/03/1975, lúc 21giờ09, Tướng Phạm Văn Phú Tư Lịnh Quân Đoàn II chỉ định Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là Tư lịnh mặt trận Bình Định thay thế Tướng Phan Đình Niệm (Tư lịnh Sư đoàn 22 Bộ Binh).

1975 Tỵ nạn tại Hoa Kỳ

1976 Sáng lập Lực Lượng Quân Nhân Việt Nam Hải Ngoại

1979 Sáng lập Lực Lượng Quân Dân Việt Nam Hải Ngoại

1980 Rời Hoa Kỳ về khu chiến

1980 - 1987 Chủ Tịch Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (MTQGTNGPVN)

28/08/1987 Hy sinh trên đường đấu tranh giải phóng Việt Nam

 @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters
un compteur pour votre site