lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

Hong Kong democrat says emergency legislation would be akin to martial law, as trade minister offers reassurances

28 August 2019 16:02 Kris Cheng 

Hong Kong’s commerce minister has said the city’s trade status may not be affected if the government uses emergency legislation, though democrat James To has said that such measures would be akin to martial law. The Emergency Regulations Ordinance (ERO) would grant the city’s leader and her council of advisors the power to “make regulations on occasions of emergency or public danger.”

The plan was first reported by pro-government newspaper Sing Tao Daily, with Chief Executive Carrie Lam saying on Tuesday that she would consider using all laws in Hong Kong. The law was last used during the 1967 riots. 

Read more: https://www.hongkongfp.com/2019/08/28/hong-kong-democrat-says-emergency-legislation-akin-martial-law-trade-minister-offers-reassurances/

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site